Zachowek przedawnienie

4 lutego 2019 Prawo na co dzień

Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, która ma na celu stabilizację obrotu prawnego i pozwala na uchylenie się przez dłużnika od obowiązku spełnienia roszczenia po upływie określonych przepisami prawa terminów. Tak jak i inne roszczenia majątkowe, roszczenia osób uprawnionych z tytułu zachowku przedawniają się – ustawodawca w art. 1007 §1 kodeksu cywilnego ustanowił 5 – letni termin przedawnienia, który biegnie od chwili ogłoszenia testamentu. Podobnie ulegają przedawnieniu roszczenia uprawnionego w stosunku do osoby zobowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu zapisu windykacyjnego lub darowizny otrzymanej od spadkodawcy – w tym wypadku 5 – letni termin biegnie od chwili otwarcie spadku. Ustawodawca nie określił jednak sposobu liczenia biegu terminu przedawnienia w sytuacji, gdy brak jest testamentu – w literaturze wskazuje się, że w drodze analogii do art. 1007 §2 kodeksu cywilnego termin przedawnienia winien rozpoczynać się w chwili śmierci spadkodawcy, czyli otwarcia spadku.

Ile wynosi zachowek

Ustawodawca w kodeksie cywilnym ustanowiła instytucję zachowku. Zachowek mogą otrzymać zstępni spadkodawcy, jego małżonek i rodzice, jeżeli nie zostali przez niego powołani do dziedziczenia w testamencie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zachowek może wynosić ⅔ udziału spadkowego, który przysługiwałby osobie uprawnionej w razie dziedziczenia ustawowego lub ½ takiego udziału. ⅔ udziału spadkowego przysługują osobom uprawnionym do zachowku, jeżeli są trwale niezdolne do pracy lub jeżeli uprawnionym jest małoletni zstępny. Osobom, które nie są trwale niezdolne do pracy lub nie są małoletnimi zstępnymi spadkodawcy przysługuje zachowek w wysokości ½ udziału spadkowego, który przysługiwałby im przy dziedziczeniu ustawowym.

Zachowek kc

Zachowek został uregulowany w art. 991 – 1011 księgi czwartej kodeksu cywilnego pt. “Spadki”. Jest to instytucja, która ma na celu ochronę interesów zstępnych spadkodawcy, a także jego małżonka oraz rodziców. Jeżeli spadkodawca korzystając ze swobody testowania sporządzi testament w którym nie powoła do dziedziczenia zstępnych/małżonka/rodziców, osobom tym, pomimo pominięcia ich w testamencie, należeć się będą pewne wartości udziału spadkowego, który by im przysługiwał przy dziedziczeniu ustawowym. Tym samym, dzięki instytucji zachowku, najbliżsi spadkodawcy otrzymają pewną część udziału spadkowego zmarłego.