Zachowek definicja

11 marca 2019 Prawo na co dzień

Zgodnie z art. 991 kodeksu cywilnego, osobom najbliższym spadkodawcy, takim jak zstępni, małżonek lub rodzice, przysługuje roszczenie o świadczenie pieniężne w odpowiedniej wysokości wartości udziału spadkowego, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni. W takim przypadku, należą się im ⅔ wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Natomiast w innych wypadkach, należy im się połowa wartości tego udziału. Adwokat Chorzów może pomóc w uzyskaniu zachowku w przypadku, gdy uprawnieni do niego są trwale niezdolni do pracy lub małoletni. Z treści tego przepisu wynika, że zachowek przysługuje osobom, które dziedziczyłyby po zmarłym na podstawie ustawy (tj. przepisów kodeksu cywilnego o dziedziczeniu ustawowym).

Spadek zachowek

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy przechodzących w chwili jego śmierci na spadkobierców. Spadkobranie może odbywać się na podstawie ustawy lub testamentu. Jeżeli spadkodawca zdecyduje się sporządzić testament i nie powoła do dziedziczenia osób z najbliższej rodziny, osobom tym, jeżeli mogłyby dziedziczyć na podstawie, przysługuje prawo do zachowku. Do kręgu osób uprawnionych do zachowku należy zaliczyć zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy (pod warunkiem spełnienia warunku dotyczącego dziedziczenia ustawowego).

Dla kogo zachowek

Przepisy kodeksu cywilnego wskazują krąg osób, którym przysługuje roszczenie o zachowek – są to osoby, które należą do kręgu najbliższej rodziny spadkodawcy – zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy – pod warunkiem, że dziedziczyliby po nim na podstawie ustawy. Osobami uprawnionymi do zachowku nie będą jednak członkowie rodziny, którzy należą do kręgu w/w osób, jeżeli zrzekli się dziedziczenia, odrzucili spadek, zostali uznani za niegodnych dziedziczenia lub zostali wydziedziczeni (czyli pozbawieni przez spadkodawcę prawa do zachowku). Osoby te traktowane są przez ustawodawcę, jak osoby, które nie dożyły chwili otwarcia spadku (tj. chwili śmierci spadkodawcy).