upadłość konsumencka – 100 pytań do Adwokata

11 marca 2022 Prawo na co dzień

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie, które pozwala skutecznie umorzyć lub zredukować zadłużenie osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Oznacza to, że konsument może częściowo lub całkowicie pozbyć się długu poprzez dokonanie spłat na rzecz wierzycieli. Adwokat Chorzów może pomóc w przeprowadzeniu tego procesu.
Tylko osoba prywatna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może ogłosić upadłość konsumencką. Z tego powodu przedsiębiorca nie może domagać się ogłoszenia upadłości wobec niego tego rodzaju.

Co Ci daje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka daje możliwość uwolnienia się od długów i rozpoczęcia życia z czystą kartą. Upadłość konsumencka pozwala na trwałe rozwiązanie problemów z zadłużeniem poprzez umorzenie lub zmniejszenie zadłużenia. Dzięki upadłości konsumenckiej nie grozi człowiekowi nagłe zajęcie rachunku bankowego przez komornika lub zajęcie pobieranej emerytury z ZUS.

Co ma zrobić wierzyciel przy upadłości konsumenckiej?

Wierzyciel posiada szereg praw związanych z wpływaniem na przebieg postępowania upadłościowego. Wierzyciel ma prawo przede wszystkim do zgłoszenie swoich wierzytelności (długów) w terminie 30 dni od dokonania przez syndyka obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wierzyciel ma prawo także w razie poprawy sytuacji majątkowej upadłego, w okresie wykonywania planu spłat wierzycieli, wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłat wierzycieli. Takiego wniosku nie można jednak złożyć, jeżeli zmiana poprawy sytuacji majątkowej dłużnika wynika ze zwiększenia się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej.

W przypadku nieterminowego wywiązywania się przez upadłego z określonych w planie spłat obowiązków, ma on prawo także domagać się uchylenia planu spłat. Może to rodzić poważne skutki dla dłużnika będącego w procesie upadłości.

Co można zrobić po oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką?

W obecnym stanie prawnym można złożyć ponownie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej po oddaleniu poprzednio złożonego wniosku. Problematyczna wydaje się być jednak sytuacja, w której stan prawny w momencie składania drugiego wniosku nie uległ zmianie. W takim wypadku większość specjalistów wypowiada się jednak na korzyść konsumenta. Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości w takim wypadku nie będzie więc skutkować powagą rzeczy osądzonej, a sam zainteresowany będzie mógł złożyć wniosek ponownie. Taki wniosek wyciągnął sam Sąd Najwyższy, w sprawie o sygn. I CSK 645/17. Pamiętać jednak należy, iż w przypadku powołania się na te same okoliczności Sąd najprawdopodobniej ponownie oddali nasz wniosek.

Co oznacza dla banku upadłość konsumencka?

Z uwagi na powszechność zaciągania kredytów i pożyczek banki są jednym z głównych wierzycieli upadłego. Bank w takim przypadku będzie miał więc tożsame prawa co każdy inny wierzyciel. Sama upadłość konsumencka nie powoduje umorzenia zaciągniętych przez upadłego kredytów i pożyczek. Bank będzie miał prawo zgłosić swoją wierzytelność i ustawić się w kolejce wierzycieli.

Co oznacza dla mnie upadłość konsumencka?

Dla dłużnika upadłość konsumencka oznacza tak naprawdę szansę na drugie życie i możliwość całkowitego pozbycia się zadłużenia. Dzięki upadłości konsumenckiej można rozwiązać swoje problemy finansowe i zacząć cieszyć się życiem bez długów. Po pozytywnym wykonaniu planu spłaty dłużnik zostaje zwolniony z zaciągniętych w przeszłości długów pod warunkiem terminowego i w pełnej wysokości spłacenia długów, które zostały ustalone w planie spłaty podczas postępowania upadłościowego.

Co oznacza upadłość konsumencka?

Termin upadłość konsumencka rozumie się jako postępowanie dotyczące osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nakierowanym na oddłużeniu upadłego z jednoczesną spłatą wierzycieli. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stwarza możliwość na uwolnienie się od obciążeń finansowych.

Co się wiąże z upadłością konsumencką?

Pomimo tego, że instytucja ta może doprowadzić do umorzenia długów, to ogłoszenie upadłości pociąga ze sobą konsekwencje. Dłużnik ma obowiązek wydać swój majątek syndykowi. Przede wszystkim upadły utraci możliwość zarządzania swoim majątkiem, gdyż staje się on tzw. masą upadłościową służącą do zaspokojenia wierzycieli. W konsekwencji upadły nie ma możliwości zawierania niektórych umów, które mogą uniemożliwić spłatę wierzycieli. Upadłość konsumencka może doprowadzić także do sprzedania rzeczy upadłego posiadających wartość rynkową takich jak nieruchomość czy samochód. Syndyk ma prawo odbierać korespondencję upadłego.

Co to jest plan spłaty w upadłości konsumenckiej?

Plan spłaty jest sporządzonym przez syndyka harmonogramem spłat, których dokonać ma upadły na rzecz swoich wierzycieli. Sporządza się go po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku. Cel stworzenia takiego planu jest prosty. Ma on zadanie uporządkować długi upadłego, ustalić listę wierzycieli, ich pierwszeństwo i plan wg którego dokonywane będą spłaty.

Co to jest upadłość konsumencka?

Termin upadłość konsumencka nie został określony ściśle w przepisach. Należy go jednak rozumieć jako postępowanie, mające na celu oddłużenie osoby z jednoczesną spłatą jego wierzycieli. Ogłosić upadłość konsumencką może jedynie osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej (konsument). Wobec powyższego skorzystać z tej instytucji nie może ani przedsiębiorca, ani osoba prawna (spółki), nawet jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej.

Co wydać syndykowi po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Zgodnie z polskim prawem upadłościowym upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także potrzebne dokumenty. Obowiązek taki można spełnić poprzez zwykłe czynności takie jak przekazanie kluczy do samochodu czy nieruchomości lub przekazaniu dokumentów niezbędnych do rozporządzania daną rzeczą. Należy pamiętać, że na skutek wydania majątku syndykowi upadły nie przestaje być właścicielem wydanych rzeczy, ale jedynie traci prawo do zarządzania nimi. Upadły przenosi więc na syndyka wyłącznie posiadanie, a nie prawo własności. Dopiero syndyk ustala, co stanie się ze składnikami majątku.

Co z umowami, gdy jest upadłość konsumencka?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż konsekwencje ogłoszenia upadłości dla różnego typu umów mogą być różne. Według ogólnej reguły, jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z umowy nie zostały wykonane w całości lub w części, syndyk może wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony wywiązania się z umowy lub syndyk od umowy odstąpić ze skutkiem na dzień ogłoszenia upadłości.

W przypadku umowy zlecenia, w której dłużnik był zleceniodawcą, taka umowa wygasa z dniem ogłoszenia upadłości. Tak samo rzecz się ma w przypadku umowy agencyjnej, z tym że umowa taka wygasa niezależnie od tego w jakim charakterze działa upadły. Z kolei umowa pożyczki wygasa, jeżeli przedmiot pożyczki nie został jeszcze wydany (takim przedmiotem są najczęściej pieniądze). Inne skutki ma natomiast upadłość dla umowy najmu, gdyż umowa taka nie wygasa, jeżeli przedmiot umowy przed ogłoszeniem upadłości został najemcy wydany (np. mieszkanie).

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką podlega pewnym rygorom formalnym. Przede wszystkim musi być sporządzony na przeznaczonym do tego odpowiednim formularzu. W takim wniosku trzeba zawrzeć elementy typowe dla pism procesowych takie jak oznaczenie wnioskodawcy, jego miejsca zamieszkania, numeru PESEL. Z uwagi na specyficzność tego typu postępowania osoba ubiegająca się o ogłoszenie upadłości musi ponadto wskazać miejsca, w których znajduje się jego majątek, wskazać okoliczności, które uzasadniają wniosek i je uprawdopodobnić, podać aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, dokonać spisu wierzycieli i wysokość ich wierzytelności, zrobić spis wierzytelności spornych, a także listy zabezpieczeń ustanowionych na majątku. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest podać informacje o osiągniętych przychodach oraz kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach, a także o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł. Jednocześnie wnioskodawcy musi podpisać oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Jest to związane z faktem, że wnioskodawca ma prawny obowiązek podać prawdziwe informacje o swoim majątku i zadłużeniu.

Czy jak mamy rozdzielność majątkową, to można ogłosić upadłość konsumencką?

Posiadanie ustroju rozdzielności majątkowej ze swoim małżonkiem nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Należy jednak pamiętać, że przepisy polskiego systemu prawnego przewidują, iż w ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami będzie w pewnych przypadkach bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Tak rzecz się ma w wypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu lub z mocy prawa w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba że pozew lub wniosek złożony został co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przepisy przewidują bardziej rygorystyczny termin dla ustanowienia rozdzielności majątkowej w wyniku zawartej umowy pomiędzy małżonkami. Art. 126 prawa upadłościowego przewiduje bowiem, że taka umowa jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłościowej, gdy została zawarta co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upadłość konsumencka a konieczność wyprowadzenia się z mieszkania

Na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek dłużnika wchodzi w skład masy upadłościowej służącej zaspokajaniu wierzycieli. Nie inaczej rzecz się ma w przypadku, gdy w majątek upadłego wchodzi prawo własności nieruchomości. Mieszkanie bądź dom należący do upadłego może zostać sprzedany, aby spłacić wierzycieli. Nie oznacza to jednak, że taka osoba od chwili ogłoszenia upadłości pozostanie bez dachu nad głową. Upadły może bowiem do czasu sprzedaży korzystać z nieruchomości, a w szczególności w niej przebywać. Zakres możliwości korzystania z nieruchomości przez dłużnika określa sędzia-komisarz.

Ponadto upadłemu konsumentowi w przypadku sprzedaży nieruchomości wydziela się odpowiednią kwotę odpowiadającemu przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Czy posiadając pracę mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają prawo ogłosić upadłość konsumencką. Wynagrodzenie za wykonywaną pracę stanowi podstawowy środek do zaspokajania wierzycieli. Wysokość kwot, które mogą podlegać zajęciu przez syndyka określa Kodeks pracy. Zgodnie z przepisami prawa pracy syndyk może zająć połowę wynagrodzenie, a jeżeli upadły posiada zobowiązania alimentacyjne 60% otrzymywanej pensji.

Czy można odwołać upadłość konsumencką?

W polskim systemie prawnym nie istnieje taka instytucja jak odwołanie upadłości konsumenckiej. Żaden jednak przepis prawa nie zabrania upadłemu wcześniejszego wykonania planu spłaty. W teorii wówczas sąd powinien wydać orzeczenie, w którym stwierdzi, że plan spłaty został wykonany i umorzyć resztę zobowiązań. Powyższe nie jest jednak tak jednoznaczne jak się wydaje bowiem głównym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli. W przypadku znacznej poprawy sytuacji finansowej upadłego wierzyciel ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty z korzyścią dla siebie i innych wierzycieli.

Czy można ogłosić upadłość konsumencką utrzymując się tylko z zasiłków?

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej potrzebne jest spełnienie w zasadzie tylko dwóch warunków. Dłużnik musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz musi popaść w stan niewypłacalność. Ustawodawca pozwala więc nie tylko na ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku, gdy dłużnik utrzymuje się tylko z zasiłków, ale nawet wtedy, gdy nie posiada żadnego majątku. Ponadto w takim wypadku istnieje szansa, że długi zostaną w całości umorzone.

Czy mogę liczyć na upadłość konsumencką mając wyrok?

Wydanie wyroku przeciwko konsumentowi nie stanowi przeszkody w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Co więcej, orzeczenia zasądzające kwotę pieniężną w sprawach cywilnych niejednokrotnie mogą w tym pomóc, gdyż zwiększają wysokość bezspornego zadłużenia takiej osoby. Co do wyroków karnych pamiętać jednak należy, że sąd nie umorzy nam długu wynikającego z zasądzonej grzywny, czy też nawiązki.

Czy można prowadzić windykację przy upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest procesem, dzięki któremu konsument może pozbyć się zadłużenia. W czasie postępowania upadłościowego nie można prowadzić działań windykacyjnych. To syndyk jest jedyną osobą władną do stworzenia planu spłaty, mającego na celu uporządkowanie wszystkich zobowiązań. Dlatego też wszelkie działania windykacyjne stają się niemożliwe do zrealizowania, a stroną stosunków cywilnych staje się syndyk. Wszelkie egzekucje komornicze powinny zostać wstrzymane.

Czy w trakcie upadłości konsumenckiej muszę płacić kredyt?

Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej skutecznie ogłosi upadłość konsumencką, nie musi spłacać kredytu w sposób wyznaczony pierwotnie przez bank. Ponadto część lub w skrajnych przypadkach całość kredytu może zostać umorzona. Upadły ma jedynie obowiązek dostosować się do planu spłat sporządzonego przez syndyka masy upadłości.

Czy przy wyroku sądu można mieć upadłość konsumencką?

Wymagalne wierzytelności (te, których termin minął) mogą być dochodzone przed sądem. W takim wypadku sąd wyda orzeczenie zasądzające obowiązek zapłaty określonej kwoty na rzecz danego wierzyciela. Wyrok nie przekreśla jednak szansy ogłoszenia swojej upadłości. Może nawet być pomocny z uwagi na fakt, że świadczy o istnieniu bezspornej wierzytelności.

Czy samochód zawsze wchodzi do masy upadłościowej dłużnika?

Zasadą jest, że do masy upadłościowej wchodzi wszystko, co nie zostało przez ustawę wyłączone. Jednym z takich wyjątków przewidzianych przez ustawodawcę są narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Powyższe stanowi więc, że samochód zawsze wejdzie do masy upadłościowej dłużnika. Jedyną opcją na obejście powyższego jest udowodnienie, że pojazd mechaniczny jest niezbędny do funkcjonowania niepełnosprawnego upadłego lub członków jego rodziny.
Czy sądy orzekają upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką można ogłosić jedynie z inicjatywy dłużnika, który nie jest w stanie spłacić ciążących na nim długów. Takiego ogłoszenia dokonuje sąd rejonowy właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika poprzez wydanie postanowienia.

Upadłość konsumencka a kredyt

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik kredytowy nie ma obowiązku stosować się do sporządzonego przez bank harmonogramu spłat rat kredytu. Upadły zobowiązany jest jednak do wykonania planu spłat, który opracuje syndyk, a następnie jest on zatwierdzany przez sąd. W tym dokumencie syndyk powinien umieścić wszystkich wierzycieli zgodnie z systematyką wierzytelności według kategorii zaspokajania, w tym także zadłużenie wynikające z umowy kredytu.

Czy upadłość konsumencka całkowicie umarza długi?

Upadłość konsumencka pomimo tego, że pozwala dłużnikowi na uwolnieniu się od długów ma za zadanie przede wszystkim dążyć do jak największego zaspokojenia wierzycieli. W konsekwencji całkowite umorzenie długów jest w zasadzie niemożliwe, chyba że upadły nie posiada żadnego majątku i nie jest w stanie podjąć żadnej pracy zarobkowej. Istnieje również kategoria długów, które nie mogą ulec umorzeniu. Są to przede wszystkim zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, jak również zobowiązanie do zapłaty kar grzywny czy nawiązki.

Czy upadłość konsumencka dotyczy również zaległości podatkowych?

Zaległości podatkowe należące do kategorii tzw. zobowiązań publicznoprawnych traktuje się tak samo jak zobowiązania cywilnoprawne wynikające z np. umowy kredytu. W wyniku powyższego w planie spłaty stworzonym przez syndyka znajdą się również zaległości podatkowe. Zobowiązania publicznoprawne, znajdują się w drugiej kategorii zaspokajania wierzycieli, a wyprzedzają je między innymi zadłużenia alimentacyjne czy związane ze stosunkiem pracy. W konsekwencji upadłość pozwala pozbyć się długów podatkowych.

Czy upadłość konsumencka dotyczy także długów w ZUSie?

Poprzez upadłość konsumencką osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może pozbyć się posiadanych zadłużeń. Powyższe dotyczy także należnych zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek na rzecz ubezpieczenia społecznego, czy też z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ZUS. Zobowiązania z tego tytułu znajdują się w kategorii drugiej wraz z zaległościami podatkowymi.

Czy upadłość konsumencka dotyczy długów osób prywatnych?

Upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie długów osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej w przeszłości nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nawet jeżeli zadłużenie powstało w czasie i w wyniku prowadzenia takiej działalności.

Czy upadłość konsumencka jest dla każdego?

Upadłość konsumencka nie jest dla każdego. Zgodnie z polskim systemem prawnym upadłość konsumencką może ogłosić jedynie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jeżeli znajdzie się w stanie niewypłacalności. W konsekwencji przedsiębiorca nie jest upoważniony do ubiegania się do ogłoszenia swojej upadłości w tego rodzaju postępowaniu. Niemniej jednak w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej osoba taka może starać się ogłosić upadłość konsumencką, nawet jeżeli długi powstały w czasie wykonywania działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka a alimenty

Ustawodawca przewidział zamknięty katalog długów, które nie mogą ulec umorzeniu. W tym wyliczeniu znalazły się długi alimentacyjne. W konsekwencji upadły będzie zobowiązany do zapłaty zarówno zaległych jak i bieżących alimentów. Ustawodawca w tym wypadku ma na uwadze przede wszystkim interes uprawnionego, którym w przeważających przypadkach jest małoletnie dziecko.

Sposób spłaty takiego zadłużenia będzie się jednak różnił w zależności od tego, czy mamy do czynienia z zaległym czy bieżącym zobowiązaniem. Zaległy dług alimentacyjny syndyk umieści w planie spłaty. Wierzyciele alimentacyjni zostaną zaspokojeni w pierwszej kolejności. Z kolei bieżące alimenty syndyk powinien spłacać uprawnionemu na bieżąco z masy upadłości stworzonej z majątku dłużnika.

Czy upadłość konsumencka likwiduje długi w ZUS?

Upadłość konsumencka może zlikwidować długi także wynikające z ciążących zobowiązań, których wierzycielem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tego rodzaju długi nie znalazły się w wyliczeniu stworzonym przez ustawodawcę dotyczącym długów, których umorzyć nie można. Wskutek powyższego taki dług powinien znaleźć się w planie spłaty sporządzonym przez syndyka, a zatwierdzonego przez sąd. W przypadku niemożliwości spłaty tego rodzaju długu z uwagi na zbyt małą wartość masy upadłego może być on jednak umorzony w części lub nawet w całości.
Czy upadłość konsumencką można złożyć w każdym momencie?

Termin na złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie jest w żaden sposób uwarunkowano ustawowo. Oznacza to, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może złożyć taki wniosek w każdym czasie wybranym przez samego konsumenta, jeżeli tylko stał się on niewypłacalny.

Czy mogę liczyć na upadłość konsumencką mając wyrok?

Wydanie wyroku przeciwko konsumentowi nie stanowi przeszkody w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Co więcej, orzeczenia zasądzające kwotę pieniężną w sprawach cywilnych niejednokrotnie mogą w tym pomóc, gdyż zwiększają wysokość bezspornego zadłużenia takiej osoby. Co do wyroków karnych pamiętać jednak należy, że sąd nie umorzy nam długu wynikającego z zasądzonej grzywny, czy też nawiązki.

Czy można prowadzić windykację przy upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest procesem, dzięki któremu konsument może pozbyć się zadłużenia. W czasie postępowania upadłościowego nie można prowadzić działań windykacyjnych. To syndyk jest jedyną osobą władną do stworzenia planu spłaty, mającego na celu uporządkowanie wszystkich zobowiązań. Dlatego też wszelkie działania windykacyjne stają się niemożliwe do zrealizowania, a stroną stosunków cywilnych staje się syndyk. Wszelkie egzekucje komornicze powinny zostać wstrzymane.

Czy w trakcie upadłości konsumenckiej muszę płacić kredyt?

Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej skutecznie ogłosi upadłość konsumencką, nie musi spłacać kredytu w sposób wyznaczony pierwotnie przez bank. Ponadto część lub w skrajnych przypadkach całość kredytu może zostać umorzona. Upadły ma jedynie obowiązek dostosować się do planu spłat sporządzonego przez syndyka masy upadłości.

Czy przy wyroku sądu można mieć upadłość konsumencką?

Wymagalne wierzytelności (te, których termin minął) mogą być dochodzone przed sądem. W takim wypadku sąd wyda orzeczenie zasądzające obowiązek zapłaty określonej kwoty na rzecz danego wierzyciela. Wyrok nie przekreśla jednak szansy ogłoszenia swojej upadłości. Może nawet być pomocny z uwagi na fakt, że świadczy o istnieniu bezspornej wierzytelności.

Czy samochód zawsze wchodzi do masy upadłościowej dłużnika?

Zasadą jest, że do masy upadłościowej wchodzi wszystko, co nie zostało przez ustawę wyłączone. Jednym z takich wyjątków przewidzianych przez ustawodawcę są narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Powyższe stanowi więc, że samochód zawsze wejdzie do masy upadłościowej dłużnika. Jedyną opcją na obejście powyższego jest udowodnienie, że pojazd mechaniczny jest niezbędny do funkcjonowania niepełnosprawnego upadłego lub członków jego rodziny.
Czy sądy orzekają upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką można ogłosić jedynie z inicjatywy dłużnika, który nie jest w stanie spłacić ciążących na nim długów. Takiego ogłoszenia dokonuje sąd rejonowy właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika poprzez wydanie postanowienia.

Upadłość konsumencka a kredyt

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik kredytowy nie ma obowiązku stosować się do sporządzonego przez bank harmonogramu spłat rat kredytu. Upadły zobowiązany jest jednak do wykonania planu spłat, który opracuje syndyk, a następnie jest on zatwierdzany przez sąd. W tym dokumencie syndyk powinien umieścić wszystkich wierzycieli zgodnie z systematyką wierzytelności według kategorii zaspokajania, w tym także zadłużenie wynikające z umowy kredytu.

Czy upadłość konsumencka całkowicie umarza długi?

Upadłość konsumencka pomimo tego, że pozwala dłużnikowi na uwolnieniu się od długów ma za zadanie przede wszystkim dążyć do jak największego zaspokojenia wierzycieli. W konsekwencji całkowite umorzenie długów jest w zasadzie niemożliwe, chyba że upadły nie posiada żadnego majątku i nie jest w stanie podjąć żadnej pracy zarobkowej. Istnieje również kategoria długów, które nie mogą ulec umorzeniu. Są to przede wszystkim zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, jak również zobowiązanie do zapłaty kar grzywny czy nawiązki.

Czy upadłość konsumencka dotyczy również zaległości podatkowych?

Zaległości podatkowe należące do kategorii tzw. zobowiązań publicznoprawnych traktuje się tak samo jak zobowiązania cywilnoprawne wynikające z np. umowy kredytu. W wyniku powyższego w planie spłaty stworzonym przez syndyka znajdą się również zaległości podatkowe. Zobowiązania publicznoprawne, znajdują się w drugiej kategorii zaspokajania wierzycieli, a wyprzedzają je między innymi zadłużenia alimentacyjne czy związane ze stosunkiem pracy. W konsekwencji upadłość pozwala pozbyć się długów podatkowych.

Czy upadłość konsumencka dotyczy także długów w ZUSie?

Poprzez upadłość konsumencką osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może pozbyć się posiadanych zadłużeń. Powyższe dotyczy także należnych zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek na rzecz ubezpieczenia społecznego, czy też z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ZUS. Zobowiązania z tego tytułu znajdują się w kategorii drugiej wraz z zaległościami podatkowymi.

Czy upadłość konsumencka dotyczy długów osób prywatnych?

Upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie długów osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej w przeszłości nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nawet jeżeli zadłużenie powstało w czasie i w wyniku prowadzenia takiej działalności.

Czy upadłość konsumencka jest dla każdego?

Upadłość konsumencka nie jest dla każdego. Zgodnie z polskim systemem prawnym upadłość konsumencką może ogłosić jedynie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jeżeli znajdzie się w stanie niewypłacalności. W konsekwencji przedsiębiorca nie jest upoważniony do ubiegania się do ogłoszenia swojej upadłości w tego rodzaju postępowaniu. Niemniej jednak w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej osoba taka może starać się ogłosić upadłość konsumencką, nawet jeżeli długi powstały w czasie wykonywania działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka a alimenty

Ustawodawca przewidział zamknięty katalog długów, które nie mogą ulec umorzeniu. W tym wyliczeniu znalazły się długi alimentacyjne. W konsekwencji upadły będzie zobowiązany do zapłaty zarówno zaległych jak i bieżących alimentów. Ustawodawca w tym wypadku ma na uwadze przede wszystkim interes uprawnionego, którym w przeważających przypadkach jest małoletnie dziecko.

Sposób spłaty takiego zadłużenia będzie się jednak różnił w zależności od tego, czy mamy do czynienia z zaległym czy bieżącym zobowiązaniem. Zaległy dług alimentacyjny syndyk umieści w planie spłaty. Wierzyciele alimentacyjni zostaną zaspokojeni w pierwszej kolejności. Z kolei bieżące alimenty syndyk powinien spłacać uprawnionemu na bieżąco z masy upadłości stworzonej z majątku dłużnika.

Czy upadłość konsumencka likwiduje długi w ZUS?

Upadłość konsumencka może zlikwidować długi także wynikające z ciążących zobowiązań, których wierzycielem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tego rodzaju długi nie znalazły się w wyliczeniu stworzonym przez ustawodawcę dotyczącym długów, których umorzyć nie można. Wskutek powyższego taki dług powinien znaleźć się w planie spłaty sporządzonym przez syndyka, a zatwierdzonego przez sąd. W przypadku niemożliwości spłaty tego rodzaju długu z uwagi na zbyt małą wartość masy upadłego może być on jednak umorzony w części lub nawet w całości.

Czy upadłość konsumencką można złożyć w każdym momencie?

Termin na złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie jest w żaden sposób uwarunkowano ustawowo. Oznacza to, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może złożyć taki wniosek w każdym czasie wybranym przez samego konsumenta, jeżeli tylko stał się on niewypłacalny.

Czy upadłość konsumencka może być złożona przez małżonków razem?

Obecnie brak jest regulacji prawnych określających sytuacje, w której oboje małżonkowie chcą razem ogłosić swoją upadłość. System prawa polskiego nie przewiduje instytucji złożenia przez małżonków wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości. Niemniej jednak z uwagi na ogólne przepisy procedury cywilnej wnioskować należy, iż zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez obu małżonków w jednym piśmie jest możliwe, o ile tylko właściwość sądu dla obojga małżonków jest tożsama. Sąd ma jednak uprawnienie do rozdzielenia spraw i rozpoznania ich osobno.

Zgodnie z przepisami upadłościowymi z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Z kolei, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Powyższa sytuacji rodzi problem w postaci uznania co się dzieje z majątkiem po ogłoszeniu upadłości obojga małżonków. Otóż wydaje się, że w takiej sytuacji cały majątek małżonków wejdzie do masy upadłości tego z nich, którego upadłość zostanie ogłoszona jako pierwsza.

Czy upadłość musi być zgłaszana na stosownym wniosku?

Tak, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego upadłość konsumencka musi być zgłoszona na odpowiednim formularzu.

Czy upadłość konsumencka obejmuje alimenty?

W celu odpowiedzenia na powyższe pytanie warto wskazać na dwa różne przypadki. Mianowicie odróżnić należy sytuacje, w której upadły pozostaje uprawnionym do pobierania alimentów od sytuacji, w której upadły jest dłużnikiem alimentacyjnym. Świadczenia alimentacyjne nie podlegają egzekucji komorniczej, a tym samym alimenty do odzyskania od ojca czy matki nie wchodzą do masy upadłości. W takim wypadku syndyk nie może zarządzać środkami uzyskanymi z tego tytułu – musi przekazać te pieniądze dłużnikowi. Z kolei, jeżeli upadły pozostaje dłużnikiem alimentacyjnym to taki dług nie będzie mógł być nawet w części umorzony. Upadły będzie więc zobowiązany do zapłaty nie tylko całości powstałego długu alimentacyjnego, ale także bieżących alimentów.

Czy upadłość konsumencka obejmuje długi alimentacyjne?

Nie, upadłość konsumencka nie obejmuje długów alimentacyjnych. Zadłużenie z tego tytułu znalazło się w katalogu długów, które muszą zostać bezwzględnie spłacone przez upadłego. Powyższe oznacza, że upadły będzie musiał spłacić zarówno zaległe alimenty, jak i spłacać bieżące należności.

Czy upadłość konsumencka obejmuje długi prywatne?

Nie. Upadłość konsumencką może ogłosić jedynie osoba prywatna, która nie wykonuje działalności gospodarczej. W konsekwencji upadłość konsumencka obejmuje jedynie długi prywatne powstałe przez działanie takiej osoby. Niemniej jednak przedsiębiorca, który zamknął swoją działalność również może ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nawet jeżeli długi powstały w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy upadłość konsumencka obejmuje podatki?

Tak, upadłość konsumencka obejmuje również długi powstałe z powodu niezapłaconych zobowiązań podatkowych. Tego typu zadłużenie nie znalazło się w katalogu długów, które nie mogą zostać umorzone. W związku z powyższym może się okazać, że upadły spłaci zadłużenia podatkowe jedynie w części lub nawet nie będzie zobowiązany do jego spłaty w ogóle.

Czy upadłość konsumencka obejmuje zadłużenie w ZUS?

Zobowiązania powstałe z tytułu ubezpieczeń społecznych są obok podatków zobowiązaniami publicznoprawnymi. W przypadku powstania zadłużenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych upadły może liczyć na częściowe lub nawet całościowe umorzenie długów powstałych z tego tytułu. Takie zadłużenie bowiem nie jest zaliczane do długów, które nie mogą zostać umorzeniu.

Czy upadłość konsumencka oznacza wpisanie do krajowego rejestru dłużników?

Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku powstał Krajowy Rejestr Zadłużonych, który zastąpił Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Powyższy akt prawny wszedł w życie 1 grudnia 2021 roku. Zgodnie z przedmiotową ustawą z Rejestrze ujawnia się informacje o osobach fizycznych, wobec których są albo były prowadzone postępowania upadłościowe. Powyższe oznacza, że upadły zostanie wpisany do takiego Rejestru i możliwe będzie sprawdzenie, czy dana osoba ogłosiła upadłość konsumencką.

Czy upadłość konsumencka powoduje umorzenie długów podatkowych?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie powoduje automatycznego umorzenia długów podatkowych. Zadłużenia podatkowe nie weszły do katalogu długów, które nie mogą zostać umorzone. W konsekwencji jeżeli długi będą przewyższać wartość masy upadłości oraz możliwości zarobkowe upadłego, syndyk może podjąć decyzje o umorzeniu w części lub całości długów podatkowych.

Czy upadłość konsumencka przechodzi na spadkobierców?

Nie, upadłość konsumencka nie przechodzi na spadkobierców. W przypadku przyjęcia spadku przez spadkobiercę wprost przechodzą na niego długi i jest on zobowiązany do ich spłaty. Spadkobiercy, którzy spadek odrzucą nie mają obowiązku uregulowania zadłużenia spadkodawcy. W takim wypadku ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez spadkodawcę nie ma żadnego wpływu na sytuację prawną spadkobierców.

Czy upadłość konsumencka widnieje w Biurze Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej jest bazą informacji, w której zamieszcza się informacje dotyczące kredytobiorców. W powyższej bazie odnotowywane są wzmianki o osobach takie jak zaległości, czy też przerwy w spłacie kredytu. Sama informacja o upadłości konsumenckiej również jest zamieszczana w BIK-u. Wobec powyższego taka osoba może mieć w przyszłości problemy z zaciągnięciem nowych kredytów czy z wzięciem pożyczki.

Czy upadłość konsumencka wstrzymuje egzekucje komorniczą?

Samo złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie powoduje wstrzymania egzekucji komorniczej. W myśl jednak przepisów dotyczących upadłości zawieszeniu ulega egzekucja komornicza po wydaniu postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jeżeli postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości zostało skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Po uprawomocnieniu się orzeczenia takie postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. Do momentu ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej komornik będzie prowadził egzekucję zgodnie z wnioskiem wierzyciela.

Czy upadłość konsumencka zawsze kończy się likwidacją majątku?

W myśl przepisów dotyczących upadłości z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Taki majątek z reguły ulega likwidacji, czyli w uproszczeniu spieniężeniu i pokryciu kosztów postępowania upadłościowego i spłaceniu wierzycieli. Likwidacji nie ulegnie majątek wyłączony z masy upadłości. Takim majątkiem jest między innymi mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów postępowania cywilnego, wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu, czy też przedmioty użytku osobistego. Ponadto upadły ma prawo do złożenie wniosku o wyłączenie konkretnego przedmiotu z masy upadłości. Alternatywą dla ogłoszenia upadłości jest postępowanie układowe, które to nie doprowadzi do likwidacji majątku dłużnika.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Czasami ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jedynym sposobem na uwolnienie się od zadłużenia i niejednokrotnie uzyskanie szansy na nowe życie. Ogłoszenie upadłości może nieść jednak ze sobą negatywne konsekwencje. Upadły z uwagi na fakt wpisania go do odpowiednich rejestrów może mieć w przyszłości problemy z uzyskaniem kredytu czy też zaciągnięciem pożyczki. Jednakże w przypadku wpadnięcia w spiralę zadłużenia, nieterminowego regulowania swoich rat kredytowych, pożyczek również w przyszłości mogą pojawić się kłopoty z uzyskaniem kredytu ze względu na złą historię kredytową.

Czy wierzyciel może zakwestionować upadłość konsumencką?

Uczestnikiem pierwszego etapu postępowania jakim jest ogłoszenie upadłości przez Sąd jest wyłącznie dłużnik. Wierzyciele nie są informowani o złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. W konsekwencji nie mają oni możliwości na kwestionowanie ogłoszenia upadłości. Wierzyciele jednak mają prawo na złożenia zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, a także mają czas na zgłaszanie swoich wierzytelności do syndyka.

Czy złożenie wniosku o upadłość konsumencką wstrzymuje egzekucje komorniczą?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie powoduje automatycznego zawieszenia egzekucji komorniczej. Komornik ma jednak obowiązek zawiesić egzekucje po wydaniu postanowienia sądu, jeżeli wierzytelność, na podstawie której prowadzona jest egzekucja została uwzględniona przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości. Taka egzekucja ulega umorzeniu po uprawomocnieniu się orzeczenia o ogłoszenie upadłości.

Do kiedy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Obecnie obowiązujące przepisy w żaden sposób nie regulują kwestii tego do kiedy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Nie został również przewidziany bezpośredni termin, w którym taki wniosek należy wnieść do sądu. W teorii konsument powinien jednak złożyć odpowiedni wniosek w przypadku powstania stanu niewypłacalności, czyli sytuacji gdy osoba nie jest w stanie zaspokajać wszystkich swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez trzy miesiące. Niemniej jednak upadłość konsumencka jest dużo mniej rygorystyczna niż upadłość przedsiębiorcy i konsument w pierwszej kolejności może próbować samodzielnie wyjść ze stanu niewypłacalności.

Powyższe oznacza również, że ustawodawca nie przewidział dolnego czy górnego progu wieku osób, które mogą ubiegać się o ogłoszeniu wobec nich upadłości. Dane upublicznione przez Krajowy Rejestr Długów wskazują, że bankructwo ponosi najwięcej osób w wieku 36-45 lat, jednak statystki pokazują, że może to zrobić osoba zarówno znacznie młodsza, jak i również znacznie starsza.

Gdzie należy zgłosić wniosek o upadłość konsumencką?

Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznaje właściwy sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy w przedmiocie upadłości konsumenckiej danej osoby jest sąd głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Najczęściej dla konsumenta będzie to miejsce zwykłego pobytu takiej osoby, czyli miejsca, w którym konsument zazwyczaj przebywa i w którym znajduje się główne centrum egzystencji danej osoby.

Ile adwokat bierze za upadłość konsumencką?

Wynagrodzenie dla adwokata za przeprowadzenie w imieniu konsumenta postępowania o upadłość konsumencka jest ustalane dla każdej osoby indywidualne i jest zależne od stopnia skomplikowania sprawy i konkretnego przypadku. W naszej kancelarii zawsze staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i dostosować się do ich możliwości finansowych. Niejednokrotnie umożliwiamy również rozłożenie płatności na raty.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wynosi obecnie 30 złotych. Jest to jednak opłata za samo wszczęcie postępowania upadłościowego, natomiast konsument będzie zobowiązany również do opłacenia kosztów postępowania upadłościowego, w szczególności wynagrodzenia dla syndyka. Koszty postępowania opłacane są bezpośrednio z majątku dłużnika, jeżeli wystarczy on na pokrycie takich kosztów. W przypadku braku takiej kwoty Skarb Państwa tymczasowo opłaca koszty postępowania, które następnie jest uwzględnione jako dług w planie spłaty. Dłużnik musi mieć również na uwadze fakt, że postępowanie upadłościowe jest mocno skomplikowane i niejednokrotnie potrzebna będzie pomoc wykwalifikowanego prawnika.

Ile trwa upadłość konsumencka?

Postępowanie upadłościowe można podzielić na kilka etapów. Pierwszy z nich dotyczy rozpatrzenia wniosku przez Sąd. Etap ten jest stosunkowo krótki, jednak jego długość zależy od Sądu. Może on trwać tylko miesiąc, jednak praktyka pokazuje, że średnio właściwe orzeczenie zostaje wydane po 3-4 miesiącach.

Drugim etapem jest likwidacja majątku upadłego i ustalenie listy wierzycieli przez syndyka wyznaczonego przez Sąd. Likwidacja polega na spieniężeniu majątku posiadanego przez upadłego. Ten etap uzależniony jest od skuteczności i szybkości działań syndyka i zazwyczaj trwa około 1 roku. Działania te mogą zostać skrócone z uwagi na brak majątku dłużnika, który może zostać spieniężony. Etap ten kończy się po sporządzeniu przez syndyka projektu plany spłaty, który wraz z uzasadnieniem jest wnoszony do Sądu.

Po zatwierdzeniu przez Sąd planu spłaty dłużnik rozpoczyna zaspokajanie swoich wierzycieli. Syndyk w projekcie planu spłaty, a Sąd zatwierdzając go określa w jakim czasie upadły jest zobowiązany spłacić swoje zobowiązania. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 36 miesięcy, chyba że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Wówczas plan spłaty może być ustalony na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesiące.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Jeżeli upadły nie posiada żadnego majątku może to spowodować przyspieszenie postępowania upadłościowego. Sąd może bowiem w krótszym czasie podjąć decyzje co do zasadności złożonego wniosku. W szczególności jednak uproszczona jest część postępowania, w której dochodzi do likwidacji majątku. Syndyk bowiem nie ma do dyspozycji żadnego majątku, który może ulec spieniężeniu. W konsekwencji plan spłaty wierzycieli może opierać się jedynie na zaspokajaniu ich z przyszłych zarobków upadłego. W przypadku, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, a także z uwagi na jego ciężką sytuację osobistą, Sąd może zdecydować o umorzeniu długów upadłego w całości, co zakończy postępowanie już na jego początku.

Jak długo trwa upadłość konsumencka?

Długość trwania upadłości konsumenckiej jest zależna przede wszystkim od szybkości działań Sądu i syndyka. Pierwszy sądowy etap kończący się na wydaniu postanowienia przez sąd ogłaszającego upadłość lub oddalający wniosek trwa około 3-4 miesięcy. Czasami może on jednak trwać zarówno znacznie krócej, jak i dłużej. Z kolei tzw. właściwy etap postępowania upadłościowego, który jest prowadzony przez syndyka zależy od tego jak szybko uda się syndykowi spieniężyć majątek upadłego, ustalić wierzycieli oraz sporządzić plan spłaty. Z reguły etap ten trwa około roku. Po zatwierdzeniu przez sąd planu spłaty następuje okresowa spłata wierzycieli, która może trwać do 36 miesięcy. Jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa sąd może zadecydować, że dłużnik będzie zobowiązany do spłaty wierzycieli w terminie nawet 84 miesięcy.

Jak działa upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka może mieć pozytywne skutki zarówno dla dłużnika jak i dla wierzyciela. Dłużnikowi może pozwolić bowiem na uwolnienie się od długów i szansę na czysty start, natomiast wierzycielowi ogłoszenie upadłości może pomóc w skuteczniejszym zaspokojeniu swoich należności. Plan spłaty, który jest regularnie wykonywany pozwala na stałe zaspokojenie wierzyciela w określonej kwocie.

W celu wszczęcia upadłości konsumenckiej dłużnik składa odpowiedni wniosek do sądu, wskazując w nim powody popadnięcia w stan niewypłacalności, a także podając swoje długi oraz majątek. Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, majątek należący do upadłego ulega likwidacji. Na podstawie wysokości środków uzyskanych po spieniężeniu majątku oraz możliwości zarobkowych upadłego sporządza się plan spłaty. Dokument ten określa harmonogram spłat konkretnych zobowiązań upadłego względem swoich wierzycieli. Upadłość konsumencka polega więc na ustaleniu przez sąd i syndyka tego w jakim stopniu i w jakim terminie dłużnik może spłacić swoich wierzycieli, a także na wprowadzeniu tych postanowień w życie.

Jak mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka wszczynana jest przez samego zainteresowanego. Osoba, która nie jest w stanie doprowadzić do samodzielnego zaspokojenia wierzycieli może złożyć do sądu właściwego dla głównego ośrodka swojej działalności odpowiedni wniosek, sporządzony na urzędowym formularzu. Opłata za złożony wniosek wynosi 30 złotych. Pamiętać jednak należy, że aby sąd uwzględnił wniosek koniecznym jest znalezienie się w stanie niewypłacalności. Taki stan powstaje, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli w uproszczeniu mówiąc wtedy gdy nie ma możliwości finansowych do spłacenia swoich wierzycieli lub gdy ma je bardzo ograniczone.

Jak skutecznie napisać wniosek do sądu o upadłość konsumencką?

Najważniejszym elementem wniosku o upadłość konsumentów jest uzasadnienie. Tam dłużnik musi opisać swoją sytuację życiową, która doprowadziła do stanu, ze względu na który nie jest on w stanie spłacić swoich wierzycieli. Powyższe może być spowodowane przede wszystkim kłopotami finansowymi dłużnika, takimi jak np. utrata pracy, znaczny wzrost rat kredytów itp. Dłużnik może jednak argumentować znalezienie się w stanie niewypłacalności z innych powodów takich jak wypadek, nieporadność życiowa, czy problemy zdrowotne. Obecnie rażące niedbalstwo, czy umyślność w działaniach nie uniemożliwia ogłoszenie swojej działalności gospodarczej. Należy jednak mieć na uwadze, że sąd będzie badał czy taki stan nie wyniknął z naszej winy. Wówczas okres spłat wierzycieli może się znacznie wydłużyć. Należy również pamiętać, że każdy przypadek sąd bada indywidualnie i to od jego decyzji zależy, czy uzna, że dany dłużnik popadł w stan niewypłacalności.

Jak napisać podanie do sądu o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest przeznaczona wyłącznie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jedynie takie osoby mogą złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Takie podanie wnosi się do sądu gospodarczego właściwego dla głównego ośrodka działalności danej osoby, czyli miejsca jej pobytu. Pismo wnosi się na urzędowym formularzu udostępnionym na rządowej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Opłata sądowa wynosi 30 złotych, a potwierdzenie przelewu należy załączyć do wniosku.

We wniosku o upadłość konsumencką należy wypisać wszystkie swoje wierzytelności, podać swój cały majątek oraz koszty swojego utrzymania. Należy również uwzględnić takie warunki formalne jak wskazanie sądu, do którego wnosimy pismo, podanie daty, złożenie podpisu, podpisanie oświadczeń o prawdziwości podanych danych, czy podanie swojego miejsca zamieszkania. Wniosek o upadłość musi zawierać również uzasadnienie, w którym podamy przyczyny popadnięcia w stan niewypłacalności. Wniosek taki może zostać opracowany również przez profesjonalnego pełnomocnika, jak i przedstawiciela ustawowego dłużnika. Nieprawidłowo sporządzony wniosek może ulec oddaleniu. Dlatego też warto rozważyć, czy przed wszczęciem procedury upadłościowej nie udać się do profesjonalnego prawnika.

Jak odbywa się upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ma na celu doprowadzenie do całkowitego lub częściowego oddłużenia osoby z jednoczesnym zaspokojeniem wierzycieli w jak największej części. Osoba, która popadła w stan niewypłacalności może złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wniosek oddala. W przypadku nieuwzględnienia wniosku dłużnik może złożyć zażalenie w terminie tygodnia od doręczenia mu orzeczenia.

Kolejnym etapem postępowania upadłościowego są działania syndyka mające na celu ustaleniu majątku upadłego oraz jego wierzycieli. Syndyk dokonuje likwidacji majątku dłużnika, potrzebnego na spłatę wierzycieli, a następnie sporządza plan spłaty. Zatwierdzony przez sąd plan spłaty wchodzi w życie i ustala harmonogram spłat, które ma dokonać w odpowiednim terminie i w określonej wysokości upadły.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy sporządzić odpowiedni wniosek. Warto przed tym rozważyć udanie się do profesjonalnego pełnomocnika, gdyż nieprawidłowe sporządzenie wniosku może przekreślić szanse na ogłoszenie swojej upadłości. Wniosek należy złożyć na formularzu urzędowym. W odpowiednich rubrykach formularza należy uzupełnić między innymi swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wypisać swoich wierzycieli, czy też wskazać wartość długów i swojego majątku. Ważnym elementem jest uzasadnienie, w którym należy udowodnić swoją niewypłacalność, w szczególności wskazując aktualną sytuacje finansową. Warto również podkreślić inne okoliczności, mające wpływ na popadnięcie w stan niewypłacalności takie jak problemy zdrowotne, znaczny wzrost kosztów utrzymania, czy też nieporadność życiową.

Jak opisać upadłość konsumencką?

Powody, dla których chcemy ogłosić upadłość konsumencką należy opisać we wniosku o ogłoszeniu upadłości. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że wysokość zadłużenia znacznie przekracza możliwości finansowe i zarobkowe dłużnika. Niejednokrotnie bowiem rosnące wciąż odsetki znacznie przewyższają zarobki uzyskiwane przez dłużnika. Warto również podkreślić okoliczność swojego niezawinienia w popadnięciu w stan niewypłacalności. Powyższe co prawda nie przekreśla szansy na ogłoszenie upadłości, ale może mieć znaczenie przy ustaleniu terminu spłat wierzycieli. Innymi okolicznościami, które uzasadniają ogłoszenie upadłości są przede wszystkim problemy zdrowotne, nieporadność życiowa, wypadek, kryzysowa sytuacja w rodzinie itp. Ważną kwestią jest udowodnienie opisanych okoliczności, przede wszystkim poprzez załączenie do wniosku odpowiednich dokumentów takich jak wyroki sądów, nakazy zapłaty, wezwania do zapłaty, czy dokumentacja medyczna.

Jak pozbyć się długów upadłość konsumencka?

Postępowanie upadłościowe może pomóc w pozbyciu się swojego zadłużenia. Jest to proces mający na celu oddłużanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z jednoczesną spłatą wierzycieli w jak największej części. Należy więc pamiętać, że opisywane postępowanie powinno dążyć do zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Niemniej jednak zdecydowanie się na ogłoszenie upadłości może być jedynym wyjściem dla osób, których sytuacja finansowa trwale nie pozwala na regulowanie swoich zobowiązań. Ogłoszenie upadłości spowoduje, że sąd na wniosek syndyka ustali plan spłaty, będący zestawieniem określającym zakres oraz plan spłaty poszczególnych części zadłużenia. Po wykonaniu planu spłaty oraz umorzeniu pozostałych zobowiązań przez sąd będzie oznaczać koniec postępowania upadłościowego, a upadły uwolni się od swoich zobowiązań.

Jak przebiega upadłość konsumencka?

Wszczęcie procedury upadłościowej polega na złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Osoba taka może złożyć wniosek do sądu w przypadku, gdy popadnie w trwały stan niewypłacalności. Upadłość konsumencką można złożyć w zasadzie w każdym momencie. Muszą jednak zaistnieć odpowiednie ku temu okoliczności takie jak niemożliwość regulowania swoich długów, nikłe szanse na poprawę sytuacji majątkowej, problemy zdrowotne uniemożliwiające zarobkowanie.

Sądem właściwym jest sąd głównego ośrodka działalności dłużnika. Dla konsumenta będzie to sąd jego miejsca zamieszkania, czy też zwykłego miejsca pobytu. Sąd może oddalić wniosek albo go uwzględnić. W przypadku jego uwzględnienia kolejnym etapem postępowania jest ustalenie wierzycieli przez syndyka i likwidacja majątku dłużnika. W następnej kolejności syndyk sporządza projekt planu spłaty, który zostaje zatwierdzony przez sąd. Wówczas dłużnik rozpoczyna spłatę wierzycieli w zakresie i w terminach określony przez plan spłaty. Po wykonaniu planu spłaty sąd wyda postanowienie o umorzeniu pozostałej części zadłużenia co spowoduje koniec postępowania upadłościowego.

Czy można ukryć samochód upadłość konsumencka?

Ukrycie części swojego majątku przed syndykiem jest teoretycznie niemożliwe i uważane jest jako poważne naruszenie dłużnika. Ukrywanie swojego majątku może doprowadzić do zastosowania przez sędziego-komisarza środków przymusów w celu wyciągnięcia majątku od upadłego. Najdalej idącą konsekwencją jest jednak umorzenie postępowania. Sąd bowiem ma prawo umorzyć postępowanie upadłościowe, jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków. Sposobem na to aby przedmiot nie wszedł do masy upadłości, jest złożenie przez upadłego wniosku o wyłączenie z masy upadłości danego przedmiotu. Może to być przykładowo samochód, który jest niezbędny do egzystencji z uwagi np. na problemy zdrowotne dłużnika. Taki wniosek rozpoznawany jest przez sędziego-komisarza.

Jak uzyskać informacje o wysokości wierzytelności upadłość konsumencka?

Informacje o stanie zadłużenia można uzyskać przede wszystkim od swoich wierzycieli. Należy jednak być ostrożnym, gdyż wierzyciele w momencie powzięcia wiadomości o tym, że dłużnik zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości mogą niechętnie współpracować. Przede wszystkim warto również przechowywać wszystkie dokumenty świadczące o stanie zadłużenia takie jak: wyroki sądów, wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty, umowy kredytów itp. Stosowne informacje można również uzyskać zgłaszając wniosek do sądu, który powinien udzielić informacji na temat wydanych przeciwko dłużnikowi orzeczeń.

Jak wygląda plan spłaty wierzycieli upadłość konsumencka?

Plan spłaty wierzycieli sporządzany jest przez syndyka, a następnie zatwierdzany przez sąd po ustaleniu kręgu wierzycieli i likwidacji majątku upadłego. W tym dokumencie zostaje ustalony zakres oraz czas trwania spłat. W rzeczywistości polega to na podzieleniu długu na konkretne raty i terminy, w których upadły jest zobowiązany do ich zapłaty. Plan spłaty nie musi obejmować całego zadłużenia i sporządzany jest na podstawie faktycznych możliwości majątkowych i zarobkowych dłużnika. Przedmiotowy plan może obejmować okres maksymalnie 36 miesięcy. W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty obejmuje okres od 36 miesięcy do 84 miesięcy. Po uregulowaniu zadłużenia na podstawie planu spłat, jego wykonanie jest zatwierdzane przez sąd, a pozostałe długi są umarzane. Wykonanie planu spłat powoduje zakończenie postępowania upadłościowego.

Jak wygląda rozprawa o upadłość konsumencką?

Postępowanie w sprawie o upadłość konsumencką ma swoistą strukturę. Przebieg tego rodzaju sprawy można podzielić na etapy. Pierwszy z nich to etap sądowy, który kończy się wydaniem postanowienia przez jednego sędziego. Rozprawy jako takiej nie przeprowadza się. Od bowiem 24 marca 2020 roku sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym. W konsekwencji przed wydaniem postanowienia dłużnik nie musi stawiać się w sądzie osobiście. Przepisy prawa przewidują jednak, że dłużnik może zostać w miarę potrzeby wysłuchany przez sąd.

Jak wygląda upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem, dzięki któremu niewypłacalny dłużnik może uwolnić się od zadłużenia. Należy jednak pamiętać, że upadłość konsumencka ma za zadanie również zaspokoić wierzycieli w jak największym stopniu. W przypadku uznania przez dłużnika, że nie jest on w stanie spłacić swoich wierzytelności może on złożyć odpowiedni wniosek do sądu, który jest następnie weryfikowany przez sędziego. Upadłość sama z siebie nie umarza wszystkich długów. Mogą być one rozdzielone na raty przez syndyka w ramach tzw. planu spłaty. W przypadku uznania przez sąd, że dłużnik nie ma żadnego majątku ani zdolności zarobkowej może dojść jednak do całkowitego umorzenia długów. Długi powstałe z niektórych tytułów, np. długi alimentacyjne nie podlegają umorzeniu.

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek należy sporządzić na urzędowym formularzu udostępnionym na rządowej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Opłata sądowa za wniesieniu wniosku wynosi 30 zł. Wniosek o upadłość konsumencką powinien być rzetelnie i skrupulatnie uzupełniony i dobrze uzasadniony. Dlatego też warto rozważyć zwrócenie się do prawnika o pomoc. We wniosku należy podać swoje imię i nazwisko, nr PESEL, datę oraz złożyć podpis. Charakterystycznymi elementami wniosku jest przede wszystkim zobowiązanie dłużnika do wypisania wszystkich wierzycieli i wysokości zobowiązań, swoich kosztów utrzymania, majątku, dokonanych czynności prawnych. Przede wszystkim należy jednak wniosek uzasadnić. Stanowi to najważniejszą część pisma, gdyż to w tym miejscu argumentujemy swoją złą sytuacje finansową i niemożliwość samodzielnej spłaty zobowiązań. Warto również wskazać sytuację życiową, która doprowadziła nas do złego stanu finansowego, a także problemów zdrowotnych jeżeli takowe dłużnik posiada. Do wniosku należy załączyć dokumenty świadczące o zadłużeniu i złej sytuacji życiowej.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Przepisy prawa wymagają, aby wniosek o upadłość konsumencką został sporządzony na specjalnym formularzu, który można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Opłata od wniosku wynosi na chwilę obecną 30 zł. Wniosek należy wnieść do sądu gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Wniosek składa się on-line. Jest to nowość w stosunku do lat ubiegłych.

Jak zmieniała się upadłość konsumencka?

W ostatnim czasie największe zmiany przyniosła reforma, która weszła w życie 24 marca 2020 roku. W wyniku powyższego dokonano kilku istotnych zmian, które ułatwiły ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przed marcem 2020 roku sąd oddalał wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Obecnie powyższe okoliczności nie mają znaczenia dla samego ogłoszenia upadłości, natomiast mogą mieć znaczenie dla okresu obowiązywania planu spłaty. Obecnie przedsiębiorca, który zakończył prowadzenie działalności gospodarczej może ogłosić upadłość konsumencką nawet jeżeli długi powstałe w czasie i w związku z wykonywaną działalnością. Wcześniej przedsiębiorcy nie mieli takiej możliwości i musieli przejść dużo bardziej sformalizowaną procedurę.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłosić upadłość konsumencka może jedynie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Oprócz powyższego jedynym warunkiem jest znalezienie się przez taką osobę w stanie niewypłacalności. Zgodnie z polskim systemem prawnym niewypłacalność powstaje gdy osoba utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (czyli nie posiada środków na zapłacenie za towary, usługi, które nabyła, a termin zapłaty minął). Z kolei powyższe domniemanie ziszcza się w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Obecnie nie istnieją żadne negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić jedynie osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Obecnie o ogłoszenie upadłości może starać się także były przedsiębiorca, który zaprzestał działalności gospodarczej nawet jeżeli jego długi powstały w czasie i w związku z prowadzoną działalnością. Upadłość konsumencką może ogłosić jedynie osoba, która popadła w stan niewypłacalności. Jest to stan, w którym długi w znaczny sposób przewyższają majątek oraz zdolność zarobkową dłużnika. Domniemywa się, że dłużnik jest niewypłacalny, gdy opóźnienie w wykonaniu jego zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Koszty upadłości konsumenckiej

Do kosztów upadłości konsumenckiej należy zaliczyć opłatę za zainicjowanie postępowania w wysokości 30 złotych. Największe koszty związane są jednak z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia syndyka oraz koszty postępowania. Wynagrodzenie syndyka ustala sąd w ramach przewidzianych przez przepisy prawa. Jeżeli dłużnik posiada majątek, który ulegnie likwidacji to kwota uzyskana z jego spieniężenia będzie przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę kosztów procesu i wynagrodzenie syndyka. W przypadku sporządzenia planu spłaty syndyk oraz koszty postępowania zawarte zostaną w pierwszej kategorii i będą mieć pierwszeństwo zaspokojenia.

Upadłość konsumencka co sprawdza sąd?

Okoliczności, które są sprawdzane przez sąd można podzielić na dwie kategorie. Pierwsze z nich to dochowanie wszystkich warunków formalnych przez dłużnika przy sporządzaniu wniosku o upadłość konsumencką oraz na dalszych etapach postępowania. Chodzi przede wszystkim o zastosowanie się do przepisów ustawy w trakcie sporządzania wniosku i jego prawidłowe uzupełnienie, w tym dokonanie opłaty. Sąd sprawdza również warunki merytoryczne w tym przede wszystkim to, czy dłużnik znajduje się w stanie stałej niewypłacalności.

Upadłość konsumencka ile kosztuje?

Samo zainicjowanie postępowania kosztuje 30 złotych. Niemniej jednak są to tylko początkowe koszty, mające na celu głównie powstrzymanie od wnoszenia całkowicie nieuzasadnionych wniosków. Głównymi kosztami postępowania są koszty procesu oraz wynagrodzenie syndyka. Całkowite koszty postępowania trudno oszacować, gdyż zależą od czasu trwania postępowania, a także zakresu czynności dokonanych przez syndyka. Należy pamiętać, że dłużnik zazwyczaj nie jest w stanie zapłacić kosztów postępowania zaraz po wydaniu postanowienia o ogłoszenia upadłości. Koszty te są tymczasowo opłacane przez Skarb Państwa w formie zaliczki. Następnie są pokrywane ze spieniężonego majątku dłużnika lub pokrywane z zarobków dłużnika w trakcie wykonywania planu spłat.

Ile trwa upadłość konsumencka?

Zgodnie z polskim systemem prawnym sąd wydaje postanowienie w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jest to jednak termin instrukcyjny i w rzeczywistości może on trwać znacznie dłużej. Z reguły sąd wyda odpowiednie orzeczenie w terminie 4 miesięcy. Następnie rozpoczyna się właściwe postępowanie, w którym działa syndyk. Dokonuje on likwidacji majątku, a także sporządza projekt planu spłaty, który następnie zostaje zaakceptowany przez sąd. Powyższy etap zazwyczaj twa około 1 roku, w zależności od wysokości majątku i jego składników. W przypadku gdy do majątku dłużnika wchodzi, np. nieruchomość termin ten może ulec wydłużeniu. Jeżeli dłużnik majątku nie posiada postępowanie może zakończyć się w zasadzie od razu. Następnie trwa wykonanie planu spłaty, który co do zasady nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy. Po wykonaniu planu spłaty i zatwierdzeniu tego faktu przez sąd postępowanie upadłościowe kończy się, a reszta długów zostaje umorzona.

Upadłość konsumencka co dalej?

Po zakończeniu upadłości konsumenckiej życie osoby może ulec znacznemu ułatwieniu. Wykonanie planu spłaty powoduje i stwierdzenie tego faktu przez sąd definitywnie kończy kwestie upadłości konsumenckiej. Wówczas umarzają się wszystkie pozostałe zobowiązania. Taka osoba nie powinna już dostawać żadnych pism z sądu, czy wezwań do zapłaty od swoich byłych wierzycieli. Negatywną konsekwencją takiego stanu rzeczy może być jednak trudność w zaciągnięciu przyszłych zobowiązań. Chodzi tu przede wszystkim o czynności prawnych jak umowa pożyczek czy kredytu. Jest to spowodowane dokonaniem wpisów w odpowiednich jawnych rejestrach dotyczących ogłoszenia upadłości co może odstraszyć potencjalnych kontrahentów.