Rozdzielność majątkowa – wzór

10 grudnia 2018 Prawo na co dzień

Jeżeli jeden z małżonków nie chce zgodzić się na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową, drugi z nich, o ile istnieją ważne powody, może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. W takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie pozwu, którym zostanie wszczęte postępowanie. Pozew, jak każde pismo procesowe musi zawierać, zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego, oznaczenie sądu (w przedmiotowej sprawie właściwy będzie sąd rejonowy w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, a w braku takiej podstawy będzie sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania strony pozwanej, a i gdy tej podstawy również nie ma – sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda), imiona i nazwiska stron, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony i wymienienie załączników. W związku z tym, że pozew jest pierwszym pismem w sprawie, należy również wskazać oznaczenie miejsca zamieszkania stron oraz numer PESEL powoda. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych podlega opłacie sądowej od pozwu  w wysokości 200,00 zł.

 

Rozdzielność majątkowa – jakie dokumenty

Jeżeli małżonek decyduje się na złożenie pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, do składanego pisma procesowego należy pamiętać, aby załączyć dowody na poparcie przytaczanych okoliczności. Przede wszystkim, konieczne jest załączenie do pozwu odpisu aktu małżeństwa – stanowi on dowód zawarcie związku małżeńskiego. W związku z tym, że każdy z małżonków może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd, należy wykazać istnienie ważnych powodów, które stanowią jedyną przesłankę umożliwiające ustanowienie tego ustroju majątkowego w drodze postępowania sądowego. Na marginesie należy wskazać, że wówczas rozdzielność majątkowa ma charakter przymusowego ustroju majątkowego. Dlatego, jeżeli małżonek, który jest jednocześnie powodem, za ważny powód poczytuje trwonienie majątku lub zaciąganie licznych długów bez jego zgody przez drugiego małżonka, do pozwu powinien załączyć np. dokumenty potwierdzające w/w okoliczności. Przykładem mogą być np. tzw. faktury imienne stanowiące dowód trwonienia majątku lub umowy o pożyczki.

 

Rozdzielność majątkowa u notariusza – jakie dokumenty

Jeżeli małżonkowie zdecydują się jednak na zawarcie umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową, z uwagi na fakt, że dla jej ważności wymagana jest forma aktu notarialnego, konieczna jest wizyta u notariusza. Kancelarie notarialne w pobliżu miejsca zamieszkania można znaleźć m.in. za pośrednictwem wyszukiwarek czy to na stronie internetowej Krajowej Izby Notarialnej czy na stronach internetowych poszczególnych izb notarialnych, które są tworzone przez notariuszy prowadzących kancelarie w okręgu danego sądu apelacyjnego. Do sporządzenia aktu notarialnego konieczne będzie podanie imienia i nazwiska, imion rodziców, numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego/paszportu oraz adresu zamieszkania. Dlatego należy przygotować i zabrać ze sobą w/w dokument – dowód osobisty lub paszport. Ponadto, konieczne będzie również zabranie ze sobą odpisu skróconego aktu małżeństwa, jeżeli rozdzielność majątkowa ustanawiana jest już w trakcie jego trwania.