Rozdzielność majątkowa u notariusza – wzór

10 grudnia 2018 Prawo na co dzień

Jeżeli małżonkowie decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze umowy, konieczna jest wizyta u notariusza. Umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego – jeżeli zostanie zawarta w innej formie – np. pisemnej, ustnej czy elektronicznej nie będzie ważna i nie wywoła żadnych skutków. W związku z tym wymogiem, akt notarialny sporządza notariusz.

 

Rozdzielność majątkowa a dzieci

Ustrój majątkowy małżeński, jakim jest rozdzielność majątkowa reguluje stosunki majątkowe między małżonkami. W takim ustroju majątkowym, małżonkowie mają jedynie majątki osobiste, brak za to majątku wspólnego. W związku z tym, wszelkie przedmioty majątkowe wchodzić będą do majątku osobistego tego małżonka, który je nabył. Wybór ustroju majątkowego małżeńskiego, w tym wypadku nie ma wpływu na dziecko. Obowiązki rodziców, wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego cały czas pozostają takie same – rodzice mają obowiązek dostarczania dziecku środków utrzymania. Natomiast, w niektórych sytuacjach ustanowienie rozdzielności majątkowej, może korzystnie wpływać na sytuację dziecka – np. gdy jeden z rodziców prowadzi działalność gospodarczą, która wiąże się z ryzykiem finansowym, rozdzielność majątkowa, w razie popadnięcia przez tego rodzica w długi, może nie wpłynąć drastycznie na poziom jego życia. Jednak jest to aspekt, który dotyczy nie tylko dziecka, ale de facto całej rodziny. Ponadto, ustanowienie rozdzielności majątkowej może również wpłynąć na wysokość odziedziczonego po rodzicu majątku.

 

Rozdzielność majątkowa a kredyt

Jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje ustrój majątkowy małżeński w postaci rozdzielności majątkowej i jednocześnie chcą zaciągnąć zobowiązanie w postaci umowy kredytu, mają oni przed sobą trzy rozwiązania: kredyt zaciąga tylko mąż, kredyt zaciąga tylko żona, kredyt zaciągają wspólnie. Jeżeli małżonkowie zdecydują się na trzecią opcję – mogą dowolnie określić strukturę kredytu. Tym samym, mogą podzielić się spłatą kredytu w dowolny sposób – np. po 50%, co spowoduje, że każdy z nich będzie współwłaścicielem rzeczy w ½ lub 30% do 70%. Jeżeli jednak kredyt zaciągnie tylko jeden z małżonków – tylko on będzie odpowiadał za zobowiązanie, a ponadto tylko on będzie właścicielem rzeczy, która wejdzie do jego majątku osobistego.