Pozbawienie władzy rodzicielskiej

27 września 2022 Prawo na co dzień

Pozbawienie władzy rodzicielskiej:

Jeśli jeden z rodziców nie dba o dobro swojego dziecka, nie interesuje się nim lub podejmuje decyzje szkodliwe dla dziecka, drugi z rodziców może starać się o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Pamiętaj, że pozbawienie władzy rodzicielskiej zawsze odbywa się w sądzie i adwokat Chorzów może pomóc w postępowaniu. Nie można również zrzec się władzy rodzicielskiej poprzez umowę.

co oznacza pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca lub matki:

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca lub pozbawienie władzy rodzicielskiej matki to działanie, które ma chronić dobro dziecka. W konsekwencji rodzic, który nie wywiązuje się prawidłowo z obowiązków rodzicielskich może utracić prawo do decydowania o miejscu zamieszkania dziecka, sposobach jego kształcenia, wyborze szkoły, zajęć pozalekcyjnych, wyborze lekarza. Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca lub matki odbywa się sądownie i informacja o pozbawieniu umieszczana jest w wyroku lub postanowieniu. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje zakazania kontaktów z dzieckiem czy zwolnienia z obowiązku płacenia alimentów.

 

co to jest pozbawienie władzy rodzicielskiej:

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to instytucja, która ma służyć ułatwieniu sprawowania opieki nad dzieckiem rodzicowi, który zajmuje się dzieckiem na co dzień. Jeśli drugi rodzic nie interesuje się dzieckiem, nie uczestniczy w ważnych decyzjach dotyczących dziecka (wybór szkoły, miejsca zamieszkania, zajęć pozalekcyjnych, sposób leczenia itp.), to można pozbawić go prawa do decydowania o tych kwestiach.

 

co to jest pozbawienie władzy rodzicielskiej matki:

Matka, która nie interesuje się dzieckiem, albo podejmuje szkodliwe dla niego decyzje, może zostać pozbawiona prawa do decydowania o ważnych sprawach dziecka takich jak wybór szkoły, miejsce zamieszkania, wybór zajęć pozalekcyjnych, wyjazd zagranicę, sposób leczenia. Decyzja taka zapada najczęściej po wysłuchaniu rodziców dziecka. Niestawienie się w sądzie przez rodzica, który nie interesuje się dzieckiem nie powoduje, że nie można orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Najczęściej pozbawienie władzy rodzicielskiej dotyczy ojca, ale coraz częściej zdarza się, że sądy orzekają również pozbawienie władzy rodzicielskiej matki.

 

czy pozbawienie władzy rodzicielskiej zwalnia z płacenia alimentów:

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia z obowiązku płacenia alimentów na dziecko. Pozbawienie władzy rodzicielskiej również nie wpływa na zmniejszenie wysokości alimentów. O wysokości alimentów decydują jedynie potrzeby dziecka, zarobki i majątek rodziców obowiązanych do płacenia.

 

jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej:

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej składa się do sądu w miejscowości, gdzie mieszka dziecko. We wniosku trzeba krótko opisać, czego się domagamy, napisać w miarę możliwości obszerne uzasadnienie i podać dowody na poparcie swojego uzasadnienia. Przedłożenie dowodów jest bardzo ważne z uwagi na fakt, że pozbawienie władzy rodzicielskiej jest wyjątkiem, a nie zasadą. Każdorazowo sąd szczegółowo bada, czy jest podstawa do pozbawienia władzy rodzicielskiej. Sąd może też uznać, że nie ma podstaw do pozbawienia władzy rodzicielskiej i np. ograniczyć władzę rodzicielską.

 

co daje pozbawienie władzy rodzicielskiej:

Pozbawienie władzy rodzicielskiej powoduje, że rodzic sprawujący opiekę jest w całości odpowiedzialny za dziecko. Samodzielnie może zapisać dziecko do wybranej szkoły, na wyjazd wakacyjny, na zajęcia pozalekcyjne. Może też wybrać lekarza bez zgody drugiego rodzica.

 

co dołączyć do wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej:

Do wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej dołącza się opłatę, egzemplarz wniosku dla drugiego rodzica i wszystkie powołane dowody. Takimi dowodami najczęściej jest akt urodzenia dziecka, wymiana korespondencji między rodzicami, dane adresowe świadków, dokumenty ze szkół, od lekarzy.

 

co mówić na sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej:

Na sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej opowiada się o powodach złożenia wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Sąd często pyta o relacje rodziców z dzieckiem, między sobą.

 

czy dom dziecka może złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej:

Dom dziecka, sąsiad, członek rodziny, policja, pani z urzędu może złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica, jeśli zauważy, że rodzic nieprawidłowo zajmuje się dzieckiem, albo wręcz swoim działaniem zmierza do wyrządzenia dziecku szkody. Każdorazowo sąd ma obowiązek zająć się takim wnioskiem, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i wydać postanowienie, czy należy rodzica pozbawić władzy rodzicielskiej. Ewentualnie, jeśli nie pozbawić, to czy należy ograniczyć władzę rodzicielską i w jaki sposób.

 

czy jako rodzeństwo mogę wnioskować o pozbawienie władzy rodzicielskiej:

Tak, rodzeństwo również może wnioskować o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica. Rodzeństwo może również starać się ustanowienie opiekunem dla dzieci.

 

czy można zawiesić orzeczenie o pozbawienie władzy rodzicielskiej:

Zawieszenie władzy rodzicielskiej, a pozbawienie władzy rodzicielskiej to dwie różne instytucje. Sąd może zawiesić czasowo władzę rodzicielską rodzica, który przebywa w zakładzie karnym, w pracy zagranicą. Zawiesić władzę można za każdym razem, kiedy obiektywnie rodzic z powodu sytuacji życiowej, wyjazdu nie będzie mógł przez dłuższy czas decydować o dziecku.
Jeśli matka lub ojciec są pozbawieni władzy rodzicielskie, sąd w każdej chwili może zmienić swoje postanowienie i przywrócić władzę rodzicielską. Warunkiem jest zmiana zachowania rodzica.

 

czy można cofnąć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej:

Zawsze można cofnąć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Istnieje oczywiście ryzyko, że w przypadku gdy sąd dopatrzy się nieprawidłowości w działaniu rodzica, to pomimo zgody drugiego rodzica na cofnięcie wniosku, sąd podejmie decyzję o przeprowadzeniu postępowania i może pozbawić władzy rodzicielskiej.

czy pozbawienie władzy rodzicielskiej jest powodem do zmiany nazwiska dziecka:

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje zmiany nazwiska dziecka. Możliwe jest oczywiście złożenie wniosku o zmianę nazwiska dziecka do USC i w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, nie potrzeba jego zgody na zmianę nazwiska. Jednak najczęściej jest tak, że jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, a dziecko nosi takie nazwisko jak dotychczas.

 

czy rodzice mogą wystąpić o pozbawienie ich władzy rodzicielskiej:

Każdy z rodziców może wystąpić o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Zazwyczaj o pozbawienie władzy rodzicielskiej występuje ten z rodziców, który uważa, że drugi nie sprawuje lub sprawuje władzę rodzicielską w sposób nieprawidłowy.

 

czy wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej podlega opłacie:

Tak, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej podlega opłacie w kwocie 100 zł. Można starać się o zwolnienie z tej opłaty, ale z uwagi na jej wysokość, zwolnienie jest udzielane tylko w skrajnie trudnych sytuacjach finansowych.

 

czy za pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej trzeba płacić:

W sprawie o władzę rodzicielską składa się wniosek, a nie pozew. Poza kwestią nazewnictwa, różnica jest również w trybie, w jakim Sąd prowadzi sprawę. Opłata od wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej wynosi 100 zł.

 

jak długo mogą trwać sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej:

Wszystko zależy od obłożenia spraw sądami, a także liczbą i rodzajem składanych przez strony wniosków dowodowych. Zwyczajowo sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Jeśli strony poprzestają na wniosku o przesłuchanie stron i dowodach z dokumentów, to może to być kwestia kilku miesięcy. Jeśli potrzebne są opinie specjalistycznych ośrodków psychologicznych, słuchani są świadkowie, to może to być znacznie dłuższy okres czasu.