Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONIE „KANCELARIA ADWOKACKA WIOLETA CHABORA”

 1. Definicje:
  1. Administrator Danych – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – Wioleta Chabora prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Wioleta Chabora.
  2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  3. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  4. Pracownik – każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę fizyczną wykonującą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, doktoranta, studenta i ucznia, niebędący pracownikami, oraz wolontariusza, jak również osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, współpracującą z pracodawcą.
  5. Użytkownik Strony – każda osoba, która odwiedziła stronę „Kancelaria Adwokacka Wioleta Chabora”, a także osoba, która na post opublikowany na Stronie „Kancelaria Adwokacka Wioleta Chabora” zareagowała za pomocą przycisku „reakcje”, udostępniła taki post, zamieściła komentarz, wystawiła ocenę, skontaktowała się za pomocą wiadomości prywatnej.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników Strony „Kancelaria Adwokacka Wioleta Chabora” dostępnej pod adresem https://adwokatchorzow.pl/, zwanej dalej Stroną i przetwarzanych w związku z prowadzeniem Strony jest Wioleta Chabora działająca jako przedsiębiorca pod firmą Kancelaria Adwokacka Wioleta Chabora przy ul. Gałeczki 30, 41-500 Chorzów, NIP: 954 265 55 41.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia Strony i wykonywaniem czynności związanych z jej administrowaniem (m.in. odpowiedź na wiadomości prywatne, odpowiedź na komentarze, przeglądanie listy Użytkowników Strony, blokowanie Użytkowników Strony w razie nieprzestrzegania zasad obowiązujących w społeczności internetowej) oraz szerzenia świadomości prawnej społeczeństwa.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom Kancelarii Adwokackiej Wioleta Chabora w związku z prowadzeniem realizacją obowiązków zawodowych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika Strony poprzez kontakt w wiadomości prywatnej, kontakt elektroniczny i telefoniczny będzie dotyczyło imienia i nazwiska/nicku/pseudonimu Użytkownika Strony, udostępnionych przez niego danych takich jak numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres zamieszkania.
 6. Dane osobowe nie będą udostępnianie odbiorcom ani osobom trzecim w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) bez wyraźnej zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.
 7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. informacji o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych,
  3. informacji o czasie przez który dane mają być przechowywane, a gdy podanie nie jest możliwe – kryteriów ustalenia tego okresu,
  4. informacji o przysługujących podmiotowi danych uprawnienia do żądania od administratora sprostowani, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. informacji czy administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje,
  6. informacje czy dane zostały już lub mają zostać ujawnione odbiorcom danych, a jeśli tak, to również informacje o tych odbiorcach, a także o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z ich przekazaniem,
  7. uzyskania kopii danych,
  8. sprostowania swoich danych osobowych,
  9. usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  10. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  11. przenoszenia swoich danych osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się poprzez przekazanie ich poprzez kontakt na stronie „Kancelaria Adwokacka Wioleta Chabora”.
 9. Od dnia 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
 10. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do strony internetowej Kancelarii Adwokackiej Wioleta Chabora dostępnej pod adresem https://adwokatchorzow.pl/polityka-prywatnosci/
 11. Informacje o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności na Stronie „Kancelaria Adwokacka Wioleta Chabora” zostaną przekazane Użytkownikom Strony poprzez publikację na Stronie oraz zamieszczenie jednolitego tekstu Polityki Prywatności w zakładce Informacje na 7 dni przed wejściem zmian w życie.