Podział spadku w sądzie

15 października 2018 Prawo na co dzień

        Dział spadku to jedyny sposób zniesienia wspólności majątku spadkowego. Może on zostać przeprowadzony w sądzie lub na podstawie umowy. Tzw. postępowanie działowe w sądzie rozpoczyna się poprzez wniesienie wniosku o dział spadku. Dział spadku, który jest dokonywany na mocy orzeczenia sądu co do zasady powinien obejmować całość spadku. Dokonanie działu jedynie części spadku (może dotyczyć kilku, a nawet jednego przedmiotu wchodzącego w skład spadku) może nastąpić jedynie z ważnych powodów. Takim ważnym powodem może być interes spadkobiercy lub tzw. społeczno – gospodarcze przeznaczenie przedmiotu – każdorazowo jednak ocena ważności należy do sądu. Jednocześnie, w razie częściowego działu spadku, w późniejszym czasie można dokonać kolejnych działów uzupełniających.

Wniosek o podział spadku

          Wniosek o dział spadku, jak każde pismo procesowe wnoszone do sądu, musi spełniać wymogi formalne, które zostały określone w kodeksie postępowania cywilnego – są to m.in. oznaczenie sądu, pisma, osnowa wniosku, podpis strony, wymienienie załączników. Osobą uprawnioną do wniesienia wniosku jest każdy spadkobierca – staje się on wnioskodawcą, a pozostali spadkobiercy – uczestnikami postępowania. Wniesienie takiego wniosku inicjuje tzw. postępowanie działowe. Konieczne jest jednak wcześniejsze stwierdzenie tytułu do spadku (postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia). Możliwe jest jednak wniesienie wniosku o dział razem z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek o dział podlega opłacie, która jest uzależniona od tego, czy zawiera on zgodny projekt działu spadku – wówczas opłata wynosi 300 zł, w przeciwnym wypadku – 500 zł. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Spadkobiercy są zobowiązani do precyzyjnego wskazania, co wchodzi w skład spadku i jaka jest tego wartość. Częstym błędem spadkobierców jest kilkukrotne liczenie tych samych składników majątku do spadku. Warto zasięgnąć porady adwokata, żeby wiedzieć, jak prawidłowo policzyć wartość spadku i elementy, które są do niego doliczane.

Podział spadku po ojcu

Jak zostało wspomniane, dział spadku stanowi jedyny sposób zniesienia współwłasności majątku spadkowego. W razie śmierci ojca (podobnie jak w razie śmierci każdej innej osoby) należy przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub uzyskanie u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. W razie dziedziczenia ustawowego, w pierwszej kolejności po zmarłym ojcu dziedziczyć będą jego żona i dzieci w częściach równych (z zastrzeżeniem, że część przypadająca żonie nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku) – w takiej sytuacji, gdy wniosek o dział spadku zostanie wniesiony przez żoną spadkodawcy, we wniosku jako uczestników postępowania powinna ona wskazać dzieci, które dziedziczą po ojcu. Następnie Sąd ustala skład spadku i jego wartość. Główny ciężar wskazania wielkości i wartości majątku spoczywa na uczestnikach postępowania. Sąd podejmuje pewne działania z urzędu, ale to strony za pomocą różnych dowodów decydują o prawidłowym ustaleniu masy spadkowej. Ważne jest, by wiedzieć, jakie wnioski dowodowe należy składać i na jakim etapie.

Adwokat Wioleta Chabora
telefon : 512 354 038
biuro@adwokatchorzow.pl