Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. według art. 299 KSH

3 stycznia 2024 Prawo na co dzień

Podstawowe zasady odpowiedzialności: Art. 299 § 1 KSH określa, że członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Przesłankami odpowiedzialności są istnienie niezaspokojonego zobowiązania spółki oraz bezskuteczność egzekucji z jej majątku. To znaczy, że wierzyciele mogą dochodzić roszczeń od członków zarządu, gdy spółka nie jest w stanie spłacić długu.

Warunki uwolnienia się od odpowiedzialności: Członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że:

  1. Właściwie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki,
  2. W odpowiednim czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania, restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu,
  3. Niezgłoszenie wniosku o upadłość nie wynikło z jego winy,
  4. Pomimo niezgłoszenia wniosku, wierzyciel nie poniósł szkody, czyli nie uzyskałby zaspokojenia swojej wierzytelności nawet przy wcześniejszym wszczęciu postępowania upadłościowego.

Praktyczne aspekty składania pozwu: Pozwanie członków zarządu na podstawie art. 299 KSH wymaga od wierzyciela wykazania przed sądem bezskuteczności egzekucji. Dokumentem potwierdzającym to może być np. postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji lub wykaz majątku spółki sporządzony w toku postępowania o wyjawienie majątku.

Przesłanki egzoneracyjne: Przesłanki egzoneracyjne mają na celu zrównoważenie sytuacji członków zarządu wobec wierzycieli, umożliwiając im uniknięcie odpowiedzialności, gdy spełnione są określone warunki. W szczególności chodzi o sytuację, w której brak szkody u wierzyciela jest wynikiem braku majątku spółki do zaspokojenia wierzytelności nawet w przypadku wcześniejszego wniosku o upadłość.

Konsekwencje dla członków zarządu: Jeżeli członek zarządu nie zdoła się uwolnić od odpowiedzialności, może zostać zobowiązany do spłaty długów spółki z własnego majątku.

Czym jest odpowiedzialność członków zarządu na gruncie art. 299 KSH? Odpowiedzialność ta polega na tym, że jeśli egzekucja z majątku spółki z o.o. okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają osobiście za jej zobowiązania, solidarnie z samą spółką.

Kiedy członek zarządu może być pociągnięty do odpowiedzialności? Członek zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdy sąd stwierdzi, że egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna i istnieją niezaspokojone zobowiązania wobec wierzycieli.

Czy możliwe jest zwolnienie się członka zarządu z odpowiedzialności? Tak, członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, rozpoczęto postępowanie restrukturyzacyjne, albo że niezgłoszenie wniosku nie wynikało z jego winy i nie spowodowało szkody dla wierzyciela.

Co to są przesłanki egzoneracyjne? Przesłanki egzoneracyjne to okoliczności, które mogą zwolnić członka zarządu z odpowiedzialności, np. jeśli wykaże, że bezskuteczność egzekucji nie wynikała z jego działań lub zaniechań.

Czy każdy członek zarządu odpowiada za długi spółki? Nie, odpowiedzialność dotyczy tych członków zarządu, którzy byli w zarządzie w momencie, gdy powstała bezskuteczność egzekucji, chyba że mogą wykazać przesłanki egzoneracyjne.

Czy wierzyciel musi najpierw prowadzić egzekucję przeciwko spółce? Tak, zanim wierzyciel zwróci się przeciwko członkom zarządu, musi podjąć próbę egzekucji z majątku spółki.

Jakie kroki powinien podjąć członek zarządu, aby uniknąć odpowiedzialności? Członek zarządu powinien zadbać o to, aby spółka w terminie zgłosiła wniosek o upadłość lub postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli spółka znajduje się w stanie niewypłacalności.

Czy odpowiedzialność członków zarządu jest nieograniczona? Nie, odpowiedzialność członków zarządu jest ograniczona do wysokości szkody powstałej w wyniku niezgłoszenia wniosku o upadłość lub niezastosowania się do innych przepisów prawa.

Co się dzieje, jeśli członek zarządu złoży wniosek o upadłość po terminie? Jeżeli wniosek o upadłość zostanie złożony po terminie i spowoduje to szkodę dla wierzycieli, członek zarządu może być pociągnięty do odpowiedzialności za te zobowiązania.