Jakie są elementy pozwu o rozwód

10 czerwca 2024 Prawo na co dzień

Pozew o rozwód jest formalnym dokumentem składanym do sądu, który inicjuje proces rozwodowy. W Polsce, aby pozew był kompletny i zgodny z wymaganiami prawnymi, powinien zawierać kilka kluczowych elementów:

 

Nagłówek:

Nazwa i adres sądu, do którego składany jest pozew.

Imiona, nazwiska, adresy oraz numery PESEL obu małżonków (powoda i pozwanego).

 

Tytuł:

„Pozew o rozwód”.

 

Treść pozwu:

Wstęp: Krótkie wprowadzenie, w którym powód przedstawia się i informuje o celu pozwu.

Żądanie rozwodu: Jasne sformułowanie żądania rozwodu, z ewentualnym orzeczeniem o winie jednego z małżonków, obustronnej winie lub bez orzekania o winie, rozstrzygnięciami dotyczącymi wspólnych, małoletnich dzieci.

Opis małżeństwa: Informacje na temat zawarcia małżeństwa, np. data i miejsce ślubu.

Opis przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego: Szczegółowe wyjaśnienie powodów, dla których małżeństwo przestało funkcjonować, takie jak zdrada, przemoc, uzależnienia, brak współżycia itp.

 

Wnioski dodatkowe:

Opieka nad dziećmi: Wnioski dotyczące władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów z dziećmi oraz alimentów na dzieci.

Alimenty na rzecz małżonka: Ewentualne żądanie alimentów na rzecz powoda.

Podział majątku wspólnego: Jeśli strony chcą, aby sąd zajął się podziałem majątku wspólnego w trakcie rozwodu, należy przedstawić propozycje podziału.

Eksmisja: Wniosek o eksmisję małżonka z mieszkania, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Koszty postępowania: Wniosek o obciążenie kosztami postępowania sądowego jednej ze stron lub podział kosztów.

 

Uzasadnienie:

Szczegółowe uzasadnienie żądań, z przytoczeniem faktów i dowodów na poparcie twierdzeń powoda.

 

Dowody:

Lista dowodów, które powód zamierza przedstawić w sądzie, np. zeznania świadków, dokumenty, korespondencja, zdjęcia itp.

 

Podpis:

Własnoręczny podpis powoda.

 

Załączniki:

Odpis aktu małżeństwa.

Odpisy aktów urodzenia dzieci (jeśli są).

Dokumenty potwierdzające dochody i sytuację majątkową stron.

Ewentualnie inne dokumenty, które mogą być istotne dla sprawy.

 

Opłata sądowa:

Dowód uiszczenia opłaty sądowej za wniesienie pozwu. Obecnie opłata za złożenie pozwu o rozwód w Polsce wynosi 600 zł.

 

Sporządzenie pozwu o rozwód może być skomplikowane, dlatego warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w sprawach rodzinnych, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne elementy są zawarte i odpowiednio przedstawione.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 512 354 038 lub mailowo: biuro@adwokatchorzow.pl