Intercyza a rozdzielność majątkowa

10 grudnia 2018 Prawo na co dzień

Intercyza to nazwa używana powszechnie dla określenia umowy majątkowej małżeńskiej, a kojarzona przede wszystkim z rozdzielnością majątkową. Słowo to pochodzi z łaciny – dokładnie od łacińskiego intercisa, która oznacza rozstrzygnięcie. Z uwagi na fakt, że intercyza to umowa majątkowa, rozdzielność majątkowa stanowi jedynie jeden z jej rodzajów. Możemy w końcu wyróżnić także kilka innych rodzajów umów majątkowych małżeńskich – małżonkowie w drodze takie umowy mogą rozszerzyć czy też ograniczyć wspólność majątkową. Jeżeli jednak małżonkowie zdecydują się na zawarcie intercyzy – umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową, pozwoli to na powstanie jedynie majątków osobistych małżonków, natomiast zabraknie majątku wspólnego. Każdy majątek nabyty przez małżonka będzie należał do jego majątku osobistego.

 

Rozdzielność majątkowa przed ślubem

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami, z mocy prawa powstaje ustawowy ustrój małżeński – wspólność majątkowa (nazywana również wspólnością ustawową). Jeżeli jednak przyszłym małżonkom taki ustrój majątkowy nie odpowiada, mogą jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński, zawrzeć umowę majątkową małżeńską i tym samym ustanowić np. rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Dla ważności takiej umowy konieczne jest zawarcie jej w formie aktu notarialnego. Ponadto, aby była ona skuteczna, niezbędne jest zawarcie związku małżeńskiego. Warto zaznaczyć, że jeżeli małżonkowie zdecydują się zawrzeć umowę jeszcze przed ślubem, zachowują oni zarówno majątki nabyte przed przed ustanowieniem rozdzielności majątkowej, jak i po jej przyjęciu – całość ich majątków będzie więc zawsze wchodziła w skład majątku osobistego.

 

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa

Z uwagi na fakt, że umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową dla swojej ważności musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, konieczna jest wizyta u notariusza. Co do zasady jedynie notariusz jest uprawniony do sporządzenia aktu notarialnego, który jest w końcu dokumentem urzędowym (w drodze wyjątku, na podstawie pisemnego upoważnienia Ministra Sprawiedliwości akt notarialny może również zostać sporządzony przez konsula). Z tego względu, zawarcie takiej umowy wiąże się z wydatkami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, w tym przypadku ustanawiającej rozdzielność majątkową, wynosi 400,00 zł – należy jednak pamiętać o doliczeniu podatku VAT w obowiązującej stawce. Ponadto, z uwagi na to, że oryginał aktu notarialnego nie może zostać wydany – zostaje on w kancelarii notarialnej notariusza, który sporządził akt notarialny, małżonkowie (strony umowy) mogą otrzymać wypisy. Koszt wypisów również reguluje w/w rozporządzenie MS – jedna strona wypisu kosztuje 6,00 zł (+podatek VAT). Z tego względu należy przygotować się na wydatek rzędu ponad 500,00 zł.