Adwokat od spraw kontaktów z dzieckiem

8 stycznia 2024 Prawo na co dzień

Poradnik: Ustalanie Kontaktów z Dzieckiem – Co Należy Wiedzieć

Jak rozpocząć procedurę ustalenia kontaktów z dzieckiem?

Jeśli chcesz ustalić kontakty z dzieckiem, pierwszym krokiem jest konsultacja z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Adwokat pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki oraz przygotować wniosek do sądu​​.

Co zawrzeć we wniosku o kontakty z dzieckiem?

Wniosek powinien zawierać oznaczenie stron, żądanie ustalenia kontaktów wraz z propozycją terminów i warunków tych kontaktów. Warto również opisać dotychczasowe relacje z dzieckiem oraz zaproponować harmonogram spotkań​​.

Jakie pytania zadaje sąd podczas rozprawy o kontakty z dzieckiem?

Podczas rozprawy, sąd może pytać o powody złożenia wniosku, twoje zainteresowanie dzieckiem, odległość między miejscami zamieszkania, sytuację zawodową obu rodziców oraz możliwości opieki nad dzieckiem. Sąd stara się ustalić, jak najlepiej zorganizować kontakty, biorąc pod uwagę dobro dziecka i realne możliwości rodziców do wykonywania spotkań w zadeklarowany we wniosku sposób​​.

Jakie są metody ustalania kontaktów z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem mogą obejmować osobiste przebywanie, korespondencję, a także korzystanie z innych środków komunikacji na odległość. Ma to miejsce zwłaszcza, gdy rodzice mieszkają w różnych krajach. Sąd ustala formę kontaktów z uwzględnieniem wieku dziecka, sytuacji rodzinnej oraz potrzeb i możliwości obu rodziców​​.

Czy możliwe jest skorzystanie z mediacji?

Tak, rodzice mogą skorzystać z mediacji, aby dojść do porozumienia w kwestii kontaktów z dzieckiem. Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną po jej zatwierdzeniu przez sąd​​.

Jakie są konsekwencje nierespektowania ustalonych kontaktów?

Jeśli rodzic nie przestrzega ustalonych kontaktów, sąd może nałożyć na niego karę finansową lub nakazać zwrot kosztów związanych z organizacją kontaktu. W ekstremalnych przypadkach sąd może zdecydować o ustanowieniu nadzoru kuratora nad wykonywaniem kontaktów​​. Zdarza się, że gdy rodzic nieprawidłowo realizuje kontakty, kontakty te odbywają się w obecności kuratora lub psychologa, który ma czuwać nad zgodnym z dobrem dziecka przebiegiem kontaktów.

Co zrobić, gdy drugi rodzic utrudnia kontakty?

W takiej sytuacji należy zwrócić się do sądu o egzekwowanie ustalonych kontaktów. Adwokat pomoże Ci w przygotowaniu odpowiednich wniosków oraz  pomoże poprzez reprezentację w sądzie​​.

W jaki sposób sąd ustala kontakty z dzieckiem?

Sąd bierze pod uwagę wiele czynników, w tym relacje między rodzicami a dzieckiem, sytuację życiową i zawodową rodziców, a także potrzeby i dobro dziecka. W sytuacjach konfliktowych sąd może zdecydować o ograniczeniu formy kontaktów na rzecz korespondencji, rozmów telefonicznych lub kontaktów w obecności osób trzecich​​.