• Jakie prawa przysługują rodzicowi, któremu odmawia się kontaktu z dzieckiem?

20 marca 2023 Prawo na co dzień

Kontakty z dzieckiem są niezwykle istotne dla każdego rodzica i dziecka. Niestety, zdarza się, że jeden z rodziców odmawia drugiemu kontaktów z dzieckiem, co jest bardzo trudną sytuacją zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka. W tym artykule omówimy jakie prawa przysługują rodzicowi, któremu odmawia się kontaktu z dzieckiem.

Definicja kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem to każda forma komunikacji między rodzicem a dzieckiem, zarówno bezpośrednia (spotkania, rozmowy), jak i pośrednia (telefon, internet). Kontakt ten powinien być korzystny dla dziecka i odbywać się zgodnie z jego potrzebami.

Konsekwencje braku kontaktu z dzieckiem dla rodzica i dziecka

Brak kontaktu z dzieckiem może wywołać u rodzica silny stres i poczucie osamotnienia, co może prowadzić do problemów zdrowotnych i emocjonalnych. Dla dziecka brak kontaktu z jednym z rodziców może wpłynąć negatywnie na jego rozwój emocjonalny i społeczny, a nawet prowadzić do zaburzeń psychicznych.

Przyczyny odmowy kontaktów z dzieckiem

Istnieje wiele przyczyn odmowy kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica, takich jak konflikt między rodzicami, zemsta za rozpad związku, problemy emocjonalne lub psychologiczne. Ważne jest, aby zrozumieć, że odmowa kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica jest szkodliwa dla dziecka i może stanowić naruszenie praw rodzica.

Prawa rodzica do kontaktów z dzieckiem

Zasada równouprawnienia rodziców

Zgodnie z polskim prawem, rodzice mają równe prawa i obowiązki wobec dziecka, niezależnie od tego, czy posiadają władzę rodzicielską. Oznacza to, że każdy rodzic ma prawo do kontaktów z dzieckiem, chyba że są ku temu ważne przesłanki.

Prawo do opieki i wychowania dziecka

Jeden z podstawowych obowiązków rodzica to zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki i wychowania. W ramach tej opieki rodzic ma prawo do kontaktów z dzieckiem, które są korzystne dla jego rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Rodzic, który nie ma władzy rodzicielskiej, ma prawo do kontaktów z dzieckiem na takich samych zasadach, jak rodzic posiadający władzę rodzicielską. Ważne jest, aby kontakty te były korzystne dla dziecka i odbywały się zgodnie z jego potrzebami.

Prawo do kształtowania relacji z dzieckiem

Rodzic ma prawo do kształtowania relacji z dzieckiem i budowania więzi emocjonalnej. Kontakty te powinny być regularne i odbywać się w sposób umożliwiający rozwój relacji między rodzicem a dzieckiem.

Uprawnienia rodzica nieposiadającego władzy rodzicielskiej

Rodzic, który nie ma władzy rodzicielskiej, może wnosić o określone uprawnienia wobec dziecka, takie jak prawo do kontaktów z dzieckiem, a także prawo do udziału w ważnych decyzjach dotyczących dziecka. W przypadku decyzji dotyczących zdrowia, edukacji lub wychowania dziecka, rodzic taki ma prawo do wyrażenia swojego zdania i przedstawienia argumentów.

Prawo dziecka do kontaktów z rodzicami

Dziecko ma prawo do kontaktów z oboma rodzicami, chyba że istnieją ku temu ważne przesłanki. Prawo to jest chronione przez polskie prawo i powinno być respektowane przez obu rodziców.

Odmowa kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica

Przyczyny odmowy kontaktów z dzieckiem

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, przyczyny odmowy kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica mogą być różne. Mogą to być problemy emocjonalne lub psychologiczne, ale także zemsta za rozpad związku, konflikt między rodzicami lub brak chęci do nawiązania kontaktu z dzieckiem.

Przypadki kiedy odmowa kontaktów z dzieckiem jest uzasadniona

W pewnych sytuacjach odmowa kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica może być uzasadniona. Przykładem może być sytuacja, gdy kontakt z jednym z rodziców zagraża zdrowiu lub życiu dziecka, gdy jest to korzystne dla jego dobra lub gdy dziecko samo wyraża takie życzenie.

Jakie są skutki odmowy kontaktów z dzieckiem dla rodzica i dziecka

Odmowa kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka. Dla rodzica może to być bardzo trudna sytuacja emocjonalna, która może prowadzić do problemów zdrowotnych i psychologicznych. Dla dziecka brak kontaktu z jednym z rodziców może wpłynąć negatywnie na jego rozwój emocjonalny i społeczny, a nawet prowadzić do zaburzeń psychicznych. Dlatego ważne jest, aby odmowa kontaktów z dzieckiem była rozwiązana w sposób odpowiedni i zgodny z prawem.

Procedury prawne w przypadku odmowy kontaktów z dzieckiem

Mediacja jako pierwszy krok w rozwiązywaniu konfliktu

Jednym z pierwszych kroków w rozwiązywaniu konfliktu między rodzicami w sprawie odmowy kontaktów z dzieckiem może być mediacja. Mediacja to forma alternatywnego rozwiązywania sporów, która polega na próbie znalezienia rozwiązania konfliktu przez strony za pośrednictwem osoby trzeciej, niezależnej i bezstronnej. Mediator może pomóc rodzicom znaleźć kompromis, który będzie korzystny dla dziecka i obu rodziców.

Postępowanie sądowe o kontakty z dzieckiem

Jeśli mediacja nie przyniesie pozytywnego rezultatu, rodzic może wnieść sprawę do sądu. W postępowaniu sądowym rodzic będzie miał możliwość przedstawienia swoich argumentów i dokumentów potwierdzających jego stanowisko. Sąd będzie brał pod uwagę dobro dziecka i podejmie decyzję, która będzie korzystna dla dziecka i obu rodziców.

Rodzaje postępowań sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem

W przypadku postępowania sądowego dotyczącego kontaktów z dzieckiem, sąd może wydać decyzję o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem, ustanowieniu opieki, władzy rodzicielskiej lub ustanowieniu kuratora dla dziecka.

Jakie dokumenty i dowody należy przedstawić w postępowaniu sądowym o kontakty z dzieckiem

W postępowaniu sądowym dotyczącym kontaktów z dzieckiem rodzic powinien przedstawić wszelkie dokumenty i dowody, które potwierdzają jego stanowisko. Mogą to być np. świadectwa lekarskie, protokoły policji, pisma i korespondencja między rodzicami. Ważne jest, aby dokumenty te były wiarygodne i rzetelne.

Możliwość ustanowienia kuratora dla dziecka

W przypadku, gdy jedno z rodziców jest niezdolne do podjęcia decyzji w sprawie dziecka, a drugi rodzic odmawia kontaktów z dzieckiem, sąd może ustanowić kuratora dla dziecka. Kurator będzie reprezentował interesy dziecka i będzie pomagał w rozwiązywaniu problemów związanych z kontaktem z drugim rodzicem.

Jakie sankcje grożą rodzicowi, który odmawia kontaktów z dzieckiem

Jeśli jeden z rodziców odmawia kontaktów z dzieckiem, może zostać ukarany przez sąd. Sankcje te mogą obejmować np. grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów związanych z kontaktami z dzieckiem

Porozumienie między rodzicami

Jednym z najlepszych sposobów na rozwiązanie konfliktu związanego z kontaktami z dzieckiem jest porozumienie między rodzicami. W takim przypadku obaj rodzice powinni wziąć pod uwagę dobro dziecka i szukać rozwiązania, które będzie korzystne dla niego i dla nich samych.

Interwencja psychologa lub mediatora

Jeśli porozumienie między rodzicami nie jest możliwe, warto skorzystać z pomocy psychologa lub mediatora. Taka osoba może pomóc w znalezieniu rozwiązania konfliktu, które będzie korzystne dla dziecka i obu rodziców.

Grupy wsparcia dla rodziców

W Polsce istnieją grupy wsparcia dla rodziców, którzy przeżywają trudności związane z kontaktem z dzieckiem. Takie grupy mogą pomóc rodzicom w rozwiązaniu problemów związanych z dzieckiem i w znalezieniu wsparcia emocjonalnego.

VI. Podsumowanie

Podsumowując, prawo rodzica do kontaktów z dzieckiem jest chronione przez polskie prawo i powinno być respektowane przez obu rodziców. W przypadku odmowy kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica, należy podjąć odpowiednie kroki, takie jak mediacja lub postępowanie sądowe. Istnieją również alternatywne metody rozwiązywania konfliktów, takie jak porozumienie między rodzicami, interwencja psychologa lub mediatora oraz grupy wsparcia dla rodziców.

Słowniczek pojęć

 • Władza rodzicielska – uprawnienia i obowiązki rodziców wobec dziecka
 • Kontakty z dzieckiem – prawo rodzica do spotkań i rozmów z dzieckiem
 • Mediacja – forma alternatywnego rozwiązywania sporów za pośrednictwem osoby trzeciej
 • Kurator – osoba, która reprezentuje interesy dziecka w przypadku problemów związanych z władzą rodzicielską lub kontaktem z drugim rodzicem

  VIII. Bibliografia

  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1069 ze zm.)
  • Wojciechowska, J. (2018). Prawo do kontaktów z dzieckiem w sytuacji konfliktu między rodzicami. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Łukasik, M. (2019). Wymuszanie kontaktów z dzieckiem. Analiza orzeczeń sądów polskich. Kraków: C.H. Beck.
  • Poradnik rodzica w sytuacji kryzysowej. (2020). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrane z https://www.gov.pl/web/rodzina/poradnik-rodzica-w-sytuacji-kryzysowej